Bölüm Altkurulları/İş Paketleri

T.Ü.
Biyoloji Bölümü
BÖLÜM GÖREVLENDİRME VE TANIMLARI

REVİZE 01.01.2016

Bölüm Stratejik planlama ve koordinasyon Kurulu (ÜST KURUL)
(Bölüm Bşk.+Bölüm Bşk.Yardımcıları)

—  Başkan: Prof.Dr. Yılmaz Çamlıtepe

—  Prof.Dr. Özlem Çetin Erdoğan

—  Doç.Dr. Belgin Elipek

 Görev Tanımı: FEDEK ile ilgili çalışmalardan sorumlu olmak (başkan ve diğerleri), alt kurul görevlendirmelerini yapmak (Başkan ve Doç.Dr. Belgin Elipek), yapılan çalışmaları denetlemek (Başkan ve diğerleri), altkurullardan gelen raporları değerlendirmek (Başkan ve diğerleri), programın düzgün işleyişini sağlamak (Başkan), bölüm içi akreditasyon toplantılarını organize etmek ve raporları hazırlamak (Başkan ve diğerleri), Dekanlık toplantılarına katılmak (Başkan)

1-      Bölüm Stratejik planlama ve koordinasyon alt kurulu

—  Başkan: Prof.Dr. Özlem Erdoğan

—  Prof.Dr. Figen Ertan (Moleküler Biy. ABDalı)

—  Prof.Dr. Ece Şen (Temel ve End. Mikrobiy. ABDalı)

—  Prof.Dr. Zühal Okyar (Ekoloji ABDalı)

—  Doç.Dr. Nurten Hacet (Zooloji ABDalı)

—  Doç.Dr. Gülden Yılmaz (Botanik ABDalı)

—  Doç.Dr. Burhan Şen (Genel Biy. ABDalı)

—  Doç.Dr. Utku Güner (Hidrobiy. ABDalı)

Görev Tanımı:  Bölüm stratejik planlama ve koordinasyon kuruluna yardımcı olmak (başkan ve diğerleri), FEDEK için gerekli olan ABD bazında bilgileri toplamak (örn. ABD’nda okutulan dersler, öğretim üyesi başına düşen ders sayısı gibi) (her ABD için görevliler), FEDEK ile ilgili yapılacak toplantılarda gerektiğinde yer alarak görüş bildirmek (başkan ve diğerleri).

2-      Öğretim Kadrosu Planlama Alt kurulu
(Bölüm Bşk. + ABD Bşk.ları)

—  Başkan: Prof.Dr. Yılmaz Çamlıtepe

—  Prof.Dr. Feruzan Dane

—  Prof.Dr. Selçuk Yurtsever

—  Prof.Dr. Figen Ertan

—  Prof.Dr. Ece Şen

—  Prof.Dr. Özlem Çetin Erdoğan

—  Prof.Dr. Zühal Okyar

—  Doç.Dr. Belgin Elipek

Görev Tanımı:  Bölümde yapılacak olan kadro istemleri ve ÖYP kadroları (Arş.Gör) istemlerinin planlanması (Bölüm Kurulu)

3-      Eğitim Öğretim Programları (müfredat) iyileştirme alt kurulu

—  Başkan: Prof.Dr. Ahmet Asan 

—  Prof.Dr. Figen Ertan

—  Doç.Dr. Hüseyin Güher

Görev Tanımı:  Lisans ve Lisansüstü eğitimde okutulan derslerin müfredat kontrolü (derslerin birbirleriyle çakışma durumlarının (müfredat olarak) değerlendirilmesi (başkanın görevlendireceği görev dağılımıyla), açılması teklif edilen derslerin müfredat uygunluk durumunun bölümdeki konu uzmanı öğretim üyeleri ile görüşülerek belirlenmesi ve bölüm kuruluna sunulması (başkan ve diğerleri).

(NOT: Yukarıdaki görevlerden altkurul başkanı sorumlu olup, onanmayı bölüm kurulu yapar)

4-      Mezunlarla iletişim, Ölçme ve Değerlendirme alt kurulu

—  Başkan: Doç.Dr. Ayşegül Çerkezkayabekir

—  Doç.Dr. Çiler Kartal

—  Doç.Dr. Fulya Dilek Gökalp Muranlı

—  Araş.Gör.Dr. Mitat Aydoğdu

—  Doç.Dr. Volkan Aksoy

—  Arş.Gör.Dr. Burak Öterler

—  Arş.Gör.Dr.Ebru Diker

—  Doç.Dr. Celal Karaman

—  Araş.Gör. Gazel Burcu Aydın

—  Arş.Gör. Gamze Altıntaş Kazar

Görev Tanımı:  Anket sorularının hazırlanması, anketlerin uygulanması, anketlerin değerlendirilmesi ve rapor haline getirilmesi(başkan ve Doç.Dr. Çiler Kartal, Araş.Gör. Gazel Burcu Aydın, Doç.Dr. Volkan Aksoy, Doç.Dr. Celal Karaman, Arş.Gör.Dr. Ebru Diker);Mezunlarla iletişim (kariyer günleri için davet,  mezunların iş yerleri ve iş kollarının sürekli güncellenmesi, eski mezunların takibi (başkan ve Doç.Dr. Fulya Muranlı, Arş.Gör.Dr. Burak Öterler, Arş.Gör.Dr. Mitat Aydoğdu, ) ve bölüme gelen öğrenci dosyalarının(fotoğraf, iletişim bilgilerinin güncellenmesi) takibi (başkan ve Araş.Gör.Gazel Burcu Aydın).

5-      Eğitim-Öğretim Planı ve Sınav Yönetimi alt kurulu

—  Başkan: Doç.Dr. Belgin Elipek

—  Prof.Dr. Murat Yurtcan

—  Doç.Dr. Kadri Kıran

—  Araş.Gör.Dr. Mitat Aydoğdu

—  Araş.Gör. Deniz Aksoy

Görev Tanımı:  Her dönemde okutulan derslerin (lisans ve lisansüstü) ders programına işlenmesi (başkan ve Doç.Dr. Kadri Kıran, Prof.Dr. Murat Yurtcan), sınav programlarının oluşturulması (Doç.Dr. Kadri Kıran, Prof.Dr. Murat Yurtcan), sınav görevlendirmelerinin yapılması  ve duyurulması (başkan ve Araş.Gör.Dr. Mitat Aydoğdu, Araş.Gör. Deniz Aksoy)

6-      Eğitim Öğretim Alt Yapı ve Laboratuvar alt kurulu

—  Başkan: Prof.Dr. Ece Şen

—  Prof.Dr. Selçuk Yurtsever

—  Prof.Dr. Murat Yurtcan

—  Doç.Dr. Çiler Kartal

—  Doç.Dr. Kadri Kıran

—  Doç.Dr. Gülden Yılmaz

—  Doç.Dr. Burhan Şen

—  Doç.Dr. Utku Güner

—  Yrd.Doç.Dr. Filiz Sanal

—  Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda

—  Yrd.Doç.Dr. Necmettin Güler

—  Araş.Gör.Dr. Mitat Aydoğdu

—  Araş.Gör.Dr. Ebru Diker

—  Araş.Gör.Dr. Burak Öterler

—  Doç.Dr. Celal Karaman

—  Doç.Dr. Volkan Aksoy

—  Dr. Hüseyin Ersoy

—  Araş.Gör. Deniz Aksoy

—  Araş.Gör. Gazel Burcu Aydın

Görev Tanımı:  Biyoloji bölüm binasındaki eğitim-öğretim ile ilgili altyapılardan sorumlu olmak (başkan ve diğerleri), Alt yapıyla ilgili bilgileri oluşturmak (laboratuarda bulunan demirbaşlar, elektronik donanımlar gibi) (başkan ve diğerleri),  bu bilgileri diğer alt kurullarla gerektiğinde paylaşmak (başkan), altyapı eksikliklerini bildirmek (sorumlular), düzenli rapor vermek (başkan), (NOT: Altkurul başkanı, laboratuar ve derslik sorumlularından gerekli tüm bilgileri almak ve aşağıda sorumluları belirtilen laboratuar /derslik denetlemelerini yapmakla yükümlüdür)

—  Bitki Sistematiği Araştırma Lab.: Dr. Hüseyin Ersoy

—  Biyokimya Araştırma Lab.: Yrd. Doç. Dr. Filiz Sanal

—  Davranış Ekolojisi Araştırma Lab.: Doç. Dr. Volkan Aksoy

—  Entomoloji Araştırma Lab.:  Arş. Gör. Dr.Mitat Aydoğdu

—  Hidrobiyoloji – Ekoloji Araştırma Lab.: Arş. Gör. Gazel Burcu Aydın

—  Hücre Biyolojisi Araştırma Lab.:  Doç. Dr. Gülden Yılmaz

—  Memeli Araştırma Lab.: Arş.  Gör. Dr. Ebru Diker

—  Mikrobiyoloji Araştırma Lab.: Doç. Dr. Burhan Şen

—  Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma Lab.: Prof.Dr. Ece Şen

—  Populasyon Genetiği Araştırma Lab.:  Prof. Dr. Selçuk Yurtsever

—  Bitki Fizyolojisi- Bitki Anatomisi-Bitki Morfolojisi Lab. : Doç. Dr. Gülden Yılmaz

—  Genetik-Mikrobiyoloji-Parazitoloji Lab.: Arş. Gör. Deniz Yüksel

—  Limnoloji-Balıkçılık-İhtiyoloji Lab.: Doç. Dr. Utku Güner

—  Genel Biyoloji-Biyokimya-Hayvan Fizyolojisi Lab.: Arş. Gör. Dr. Burak Öterler

—  Omurgasızlar-Embriyoloji-Entomoloji Lab.: Doç.. Dr. Celal Karaman

—  Karş.Anatomi-Omurgalı Sistematiği-Makroprep. Lab.: Arş.  Gör. Dr. Ebru Diker

—  Doku Kültürü Lab.: Yrd. Doç. Dr. Hayati Arda

—  Bilgisayar Lab.: Prof. Dr. Selçuk Yurtsever

—   Böcek Biyolojisi Laboratuvarı: Prof.Dr. Murat Yurtcan

—   Plankton Kültürü Laboratuvarı: Araş. Gör. Dr. Burak Öterler

—   Bitki Histolojisi ve Embriyolojisi Laboratuvarı: Doç. Dr. Çiler Kartal

—  Derslikler/Öğrenci Dolapları: Doç.Dr. Kadri Kıran

—  Elektronik Donanım: Doç.Dr. Volkan Aksoy, Arş.Gör.Dr. Burak Öterler

—  Fotomikroskop odası : Doç.Dr. Çiler Kartal

 

 

 

7-      Projeler ve Kurum Desteği/Bütçe alt kurulu

—  Başkan: Doç.Dr. Fulya Dilek Gökalp Muranlı

—  Prof.Dr. Ahmet Asan

—  Prof.Dr. Murat Yurtcan

—  Arş.Gör. Gamze Altıntaş Kazar

Görev Tanımı:  Biten ve devam eden projelerin takibi (proje adı, yöneticisi, bütçesi, varsa kurum hissesi payı, başlama-bitiş yılı gibi) (başkan ve Arş.Gör. Gamze Kazar), Tübitak desteği ile gelen kurum hissesinin proje yöneticisi ile kullanımını yönetmek (başkan ve Prof.Dr. Ahmet Asan), bölüm dışı gelen hizmet alımı taleplerinin takibi (başkan ve Prof.Dr. Murat Yurtcan),  bölümde eksik materyalin giderilmesi için kurum desteği talebini belirlemek (başkan ve Prof.Dr. Murat Yurtcan)

8-      Staj / Sertifika alt kurulu

  • Başkan: Doç.Dr. Çiler Kartal

—  Prof.Dr. Selçuk Yurtsever

—  Prof.Dr. Figen Ertan

—  Prof.Dr. Ece Şen

—  Prof.Dr. Zühal Okyar

—  Doç.Dr. Belgin Elipek

—  Doç.Dr. Meral Fent

Görev Tanımı: Öğrencilerin zorunlu staj durumları ile ilgili evraklarını onaylamak (başkan ve diğerleri), staj dosyalarını inceleyip değerlendirmek (başkanın dağıtımında), Toplantılarda alınan kararları dosyalamak ve ilgili yerlere bildirmek (başkan)

9-      İntibak ve Yandal/Çiftdal alt kurulu

—  Başkan: Doç.Dr. Nurten Hacet

—  Prof.Dr. Özlem Çetin Erdoğan

—  Prof.Dr. Murat Yurtcan

—  Doç.Dr. Belgin Elipek

Görev Tanımı:  Bölümümüze intibak ile gelen öğrencilerin aldıkları derslerin içeriklerinin değerlendirilmesi (başkan ve Prof.Dr. Murat Yurtcan, Doç.Dr. Belgin Elipek), dersi veren öğretim üyesi ile muafiyet uygunluğunun ve ders notunun belirlenmesi (başkan ve Prof.Dr. Murat Yurtcan), yandal/çiftdal öğrencilerinin takibinin yapılması (numara, isim, dersten aldığı notları, iletişim bilgileri, vs) (başkan ve Prof.Dr. Özlem Çetin Erdoğan)

10-  Doğa Eğitimi alt kurulu

—  Başkan: Doç.Dr. Hüseyin Güher 

—  Prof.Dr. Ece Şen

—  Doç.Dr. Nurten Hacet

—  Doç.Dr. Meral Fent

—  Doç.Dr. Utku Güner

—  Yrd.Doç.Dr. Beytullah Özkan

—  Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kaya

—  Yrd.Doç.Dr. Necmettin Güler

Görev Tanımı:  Doğa eğitiminin yıllık organizasyonunu yapmak (tarih belirleme, finans desteğinin sağlanması, öğrenci listelerini oluşturma ve raporlama, öğrencilerin konaklama ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması, verilecek derslerin ve ekskürsiyonların organizasyonunun yapılması) (başkan ve başkanın görev dağıtımıyla), Doğa eğitiminde görev alacak (uygulama ve ders anlatımı) ekibi (yıllık olarak, her yıl değişecek şekilde) oluşturmak (başkan ve başkanın görev dağıtımıyla), doğa eğitimi sonunda yapılacak sınav sorularını oluşturma ve sınavı yapma (başkan ve diğerleri)

(Önemli Not: Bölümdeki her öğretim elemanı Doğa eğitiminden sorumludur. Ancak, her yıl eğitime katılacak olan öğretim elemanları altkurul başkanı tarafından önerilir.  Altkurul elemanlarının görevleri, görevlendirilmeleri durumunda doğa eğitimine fiilen katılmanın yanı sıra, doğa eğitiminden sonra yapılacak sınavın organizasyonunda ve değerlendirilmesinde yer almaktır)

 

11-  Kütüphane, Web, Dökümantasyon alt kurulu

—  Başkan: Doç.Dr. Kadri Kıran

—  Doç.Dr. Meral Fent

—  Doç.Dr. Ayşegül Çerkezkayabekir

—  Yrd.Doç.Dr. Filiz Sanal

—  Araş.Gör.Dr. Ebru Diker

—  Araş.Gör. Gamze Altıntaş Kazar

—  Araş.Gör.Dr. Burak Öterler

—  Doç.Dr. Gülden Yılmaz

Görev Tanımı:   Bölüm kütüphanesi’nin öğretim süresince her gün düzenli açılmasını sağlamak (başkan ve Arş.Gör.Dr. Burak Öterler), yeni kitap alımlarında kitapların sisteme girişlerinin yapılması (başkan ve Arş.Gör.Gamze Kazar), kütüphaneden sorumlu kısmi zamanlı öğrencilerin organizasyonu (başkan ve Arş. Gör. Dr. Burak Öterler), Bölüm web sayfasının sürekliliğinin sağlanması (başkan ve Doç.Dr. Ayşegül Çerkezkayabekir, Doç.Dr. Meral Fent, Yrd.Doç.Dr. Filiz Sanal), web sayfası için fotoğraf ve görsel veri sağlanması (Arş.Gör.Dr. Ebru Diker), Bilimsel aktivitelerin ve tarihlerin duyurulması (başkan ve Doç.Dr. Gülden Yılmaz, Yrd.Doç.Dr. Filiz Sanal), Diğer alt kurullardan gelen rakamsal verilerin yıllık dökümanlarının tutulması (başkan)        

12-  Omurgalı/Omurgasız Müze ve Herbaryum Bilimsel Materyal alt kurulu

—  Başkan: Prof.Dr. Zühal Okyar  (entomoloji müze)

—  Prof.Dr. Yılmaz Çamlıtepe, Prof.Dr. Özlem Çetin Erdoğan, Prof.Dr.Murat Yurtcan, Doç.Dr. Nurten Hacet, Doç.Dr.Meral Fent, Doç.Dr.Kadri Kıran, Doç.Dr. Volkan Aksoy, Doç..Dr. Celal Karaman, Arş.Gör. Mitat Aydoğdu

—  Doç.Dr. Çiler Kartal (sera)

—  Dr.Hüseyin Ersoy (sera)

—  Doç.Dr. Mehmet Aybeke (herbaryum)

—  Yrd.Doç.Dr. Beytullah Özkan (omurgalı müze)

—  Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kaya (omurgalı (kuşlar) müze)

—  Yrd.doç.Dr. Necmettin Güler (bitki öğrenci materyali)

—  Araş.Gör.Dr. Burak Öterler (Ders sorumlusu hocamız Doç.Dr. Belgin Elipek) hidrobiyoloji müze ve sucul omurgasız öğrenci materyali)

—  Araş.Gör.Dr. Ebru Diker (Ders sorumlusu hocalarımız Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kaya- tüm omurgalı öğrenci materyali; Yrd.Doç.Dr. Beytullah Özkan-Embriyoloji ders materyali;  Doç.Dr. Nurten Hacet-Karşılaştırmalı Anatomi öğrenci materyali)

—  Doç.Dr. Celal Karaman (Ders sorumlusu hocamız Prof.Dr. Zühal Okyar, Arş.Gör.Dr. Mitat Aydoğdu  omurgasız öğrenci materyali)

—  Arş.Gör.Dr.  Mitat Aydoğdu (Ders sorumlusu hocamız Doç.Dr. Meral Fent, böcek öğrenci materyali)

 

Görev Tanımı:   müzenin, herbaryum ve seranın bakımı (başkan ve sorumlular), yeni materyal kaydı (başkan ve sorumlular), Materyallerin envanterinin çıkarılması (başkan ve sorumlular), Öğrenci materyali fiksasyonu ve temini (sorumlular), Materyallerle ilgili rapor vermek (başkan)

 

 

13-  Kimyasal Madde ve Mikroskop bakım alt kurulu

—  Başkan: Doç.Dr. Utku Güner

—   Yrd.Doç.Dr. Filiz Sanal

—  Doç.Dr. Celal Karaman

—   Dr. Hüseyin Ersoy

Görev Tanımı: Kimyasalların mevcut durumunun sürekli güncellenerek duyurulması (başkan ve Yrd.Doç.Dr. Filiz Sanal), askıda kimyasal madde güncellemesi ve takibi (başkan ve Dr. Hüseyin Ersoy), mikroskopların her dönem temizliği ve temizlikte görev alacak kişilerin belirlenmesi (başkan ve Doç.Dr. Celal Karaman), mevcut mikroskop binoküler listesinin (sorunlarıyla beraber) belirlenerek takibinin yapılması (başkan, Doç.Dr. Celal Karaman, Dr. Hüseyin Ersoy)

14-  Bölüm Bilimsel Aktivite Takip alt kurulu

—  Başkan: Doç.Dr. Mehmet Aybeke (botanik)

—  Prof.Dr. Zühal Okyar (ekoloji)

—  Araş.Gör.Dr. Ebru Diker (genel biyoloji)

—  Doç.Dr. Volkan Aksoy (zooloji)

—  Araş.Gör. Gamze Altıntaş Kazar (moleküler biyoloji)

—  Araş.Gör. Deniz Aksoy (temel mikrobiyoloji)

—   Araş.Gör. Gazel Burcu Aydın (hidrobiyoloji)

Görev Tanımı:  Her anabilim dalının 3 aylık dönemlerdeki her türlü bilimsel faaliyetlerinin gerek sayı gerekse içerik olarak sürekli güncellenmesi ve raporda sunulması (başkan ve diğerleri), Gerekli alt kurul ve üstkurula iletilmek üzere raporların düzenlenmesi (başkan)

15-  Bölüm Tanıtım ve Rehberlik alt kurulu

—  Başkan: Prof.Dr. Selçuk Yurtsever

—  Doç.Dr. Mehmet Aybeke

—  Doç.Dr. Burhan Şen

—  Doç.Dr. Utku Güner

—  Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kaya

—  Araş.Gör.Dr. Mitat Aydoğdu

—  Araş.Gör. Gazel Burcu Aydın

Görev Tanımı:  Bölümün tanıtılması için gerekli yerlerde seminer/konferans verecek öğretim üyelerinin her yıl belirlenmesi (başkan), Okullardan gelecek ziyaretçilere yönelik her dönem bir programın hazırlanarak duyurulması (başkan), Okullardan gelecek öğrenciler için tüm bölümü tanıtacak bir programın düzenlenmesi (başkan), öğrencilere sunum yapılması (Böcekler (Araş.Gör.Dr. Mitat Aydoğdu), Herbaryum (Doç.Dr. Mehmet Aybeke), omurgalılar (Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kaya), Mikrobiyolojik çalışmalar (Doç.Dr. Burhan Şen), Balık (Doç.Dr. Utku Güner), Preparat (Araş.Gör. Gazel Burcu Aydın).

16-  Sosyal ve Bilimsel Etkinlik / Törenler alt kurulu

—  Başkan: Prof.Dr. Figen Ertan

—   Doç.Dr. Gülden Yılmaz

—  Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda

—  Araş.Gör.Dr. Mitat Aydoğdu

—   Araş.Gör. Gamze Altıntaş Kazar

Görev Tanımı: Bölümde bilimsel seminerler düzenlemek (II. dönem başlayacaktır) (başkan), seminer katılımcılarının imzalı listesini tutmak (Arş.Gör.Gamze Kazar), açılış ve önemli gün kokteyllerini düzenlemek (başkan, Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda, Arş.Gör.Dr. Mitat Aydoğdu), bölümden finansal destek sağlamak (Arş.Gör. Gamze Kazar), emeklilik ve mezuniyet törenlerini düzenlemek (başkan ve Doç.Dr. Gülden Yılmaz), kariyer günü programları düzenlemek (başkan ve Arş.Gör.Dr. Mitat Aydoğdu), mezunlar günü toplantıları düzenlemek (başkan ve Arş.Gör. Mitat Aydoğdu).

17-  Lisans/Lisansüstü Danışmanlık ve Rehberlik alt kurulu

—  Başkan: Doç.Dr. Meral Fent

—   Doç.Dr. Belgin Elipek

—   Doç.Dr. Kadri Kıran

Görev Tanımı: Lisans öğrencilerinin akademik ve ders danışmanlarının belirlenmesi (Doç.Dr. Belgin Elipek), Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin ders/tez aşaması takibini yapmak ve sayıları güncellemek (başkan ve Doç.Dr. Belgin Elipek), Lisans ve lisansüstü öğrencilerin alacakları derslerin organizasyonu ve bölüm kuruluna açılacak ders önerilerinin yapılması (başkan ve Doç.Dr. Kadri Kıran), enstitüden gelen resmi duyuruları takip edip gerektiğinde bilgi vermek (başkan)

18-  Bitirme çalışması takip ve bölüm dışı öğrenci ödevi danışma alt kurulu

—  Başkan: Doç.Dr. Gülden Yılmaz

—  Araş.Gör.Dr. Ebru Diker

Görev Tanımı:  Bitirme çalışmalarının duplikasyon durumlarını takip etmek ve şimdiye dek yapılan envanteri çıkarmak (başkan), Sunum programlarını belirlemek ve ödev danışmanlarını imza almaları konusunda uyarmak (başkan ve Araş.Gör.Dr. Ebru Diker) , Bitirme ödevlerinde öğrencileri öğretim üyelerine dağıtmak (başkan), bölüm dışından gelen öğrencilerin ödevleri konusunda danışmanlık yapmak (başkan ve Araş.Gör.Dr. Ebru Diker)

 

19-  Laboratuar güvenliği ve kalitesi alt kurulu

—  Başkan: Doç.Dr. Burhan Şen

—  Doç.Dr. Kadri Kıran

Görev Tanımı:  Laboratuar güvenliği ile her laboratuara ilgili yazıları oluşturmak (başkan ve Doç.Dr. Kadri Kıran), öğrencileri her dönem bilgilendirmek ve imzalanacak belgeleri düzenlemek (Doç.Dr. Kadri Kıran), her laboratuarda gerekli su analizleri yaparak, distile su cihazının ölçümlerini ve kalitesini kontrol etmek (başkan)

 

20-  Yurtiçi-Yurtdışı öğrenci/öğretim elemanı değişim ve ikili anlaşmalar alt kurulu

—  Başkan: Prof.Dr. Özlem Erdoğan

—  Doç.Dr. Ayşegül Çerkezkayabekir

—  Yrd.Doç.Dr. Filiz Sanal

—  Doç.Dr. Volkan Aksoy

—  Araş.Gör. Deniz Aksoy

Görev Tanımı: Erasmus öğrenci/öğretim elemanı takibi (Prof.Dr. Özlem Erdoğan, Araş.Gör. Deniz Aksoy, Doç.Dr. Volkan Aksoy), Farabi öğrenci/öğretim elemanı takibi (Doç.Dr. Ayşegül Çerkezkayabekir, Yrd.Doç.Dr. Filiz Sanal), İkili anlaşmalar çerçevesinde bölüme düşen yükü karşılamak ve gerekli raporları düzenlemek(Prof.Dr. Özlem Erdoğan).

 

 

Bu içerik 18.04.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 915 kez okundu.