BİYOLOJİ BÖLÜMÜ KALİTE KOMİSYONU

1. AMAÇ
Bu komisyonun amacı; Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nün stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve kalitenin iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar yapmak; dış değerlendirme kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda bu çalışmaları düzenlemektir.
 
2. GÖREV ve SORUMLULUKLAR
1.Biyoloji Bölümü Eğitim- Öğretiminin Birim Kalite Komisyonu tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda, hedef ve göstergelerini belirleyerek bu amaç ve hedefler doğrultusunda izleme ve değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmesi, stratejik planında yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl değerlendirme raporu hazırlanması
2.Birim Kalite Komisyonlarının birim faaliyetlerinin bir plan dâhilinde gerçekleştirilmesini sağlamak, yayınlamak, geliştirilmeye açık yönlere ilişkin yapılacak iyileştirmelerin belirlenmesini sağlamak, bu yönlerin uygulamalar ile geliştirilmesini sağlamak, İyileştirmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin izlenmesi, gerçekleşmeyen konulara ilişkin önlemlerin alınması ve Birim Kalite Komisyonuna rapor sunmak.
3.Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılacak veri toplama araçlarının ve yöntemlerinin (anketler, odak grup toplantıları, çalıştaylar, bilgi yönetim sistemi vb.) belirlenmesini, uygulamaya koyulmasını, analiz sonuçlarının değerlendirilerek iyileştirilmesi gereken alanlar için çalışma yapılmasını, Analiz sonuçları ve iyileştirme faaliyetleri dâhil tüm çalışmaların raporlanarak paydaşlar ile paylaşılmasını sağlamak , raporları Birim Kalite Komisyonuna iletilmesini sağlamak
4.Mezunlara her eğitim-öğretim yılının sonunda bölüm/program değerlendirme anketlerinin (Mezun Memnuniyet Anketi) uygulanmasını sağlamak, Mezun görüşlerinin kayıt altına alınması ve iyileştirme çalışmalarında kullanılmasını sağlamak, raporları Birim Kalite Komisyonuna iletilmesini sağlamak.
5.Program güncelleme çalışmaları, Programların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların takibini yapmak, Programların güncellenmesi sürecinde iç ve dış paydaş görüşlerinin yeterli düzeyde alınmasının (anket, görüşme, çalıştay gibi yöntemler kullanılarak) sağlamak, neler yapılabileceğine dair bölüm kararları alınması ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak, raporları Birim Kalite Komisyonuna iletilmesini sağlamak.
6.Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin, Ders çıktıları ile dersin içeriği arasındaki uyum için anket çalışmalarının yapılmasının sağlanması, Anketlerin analiz sonuçlarının iç ve dış paydaşlara duyurulması ve iyileştirme çalışmalarında kullanılmasını sağlamak, raporlandırarak birim Kalite Komisyonuna iletilmesini sağlamak.
7.İş yükü anketlerinin uygulanması, anket sonuçlarına göre ders planlarının güncellenmesini sağlamak,
 8.Öğrencilere danışman değerlendirme anketi uygulanması, anketi sonuçlarına göre iyileştirme yapılmasını sağlamak,
9.Eğiticilerin eğitimi programlarının hazırlanması ve uygulanması, Eğitim sonuçlarının anketler aracılığıyla değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarının bir rapor halinde iç ve dış paydaşlar ile paylaşılması, Öğrenci Merkezli eğitim konusunda akademik personelin eğitimlerle bilgilendirilmesini sağlamak, birim kalite komisyonuna bilgilendirmede bulunmak.
10.Araştırma- Geliştirme ve toplumsal katkı düzeylerinin arttırılmasına yönelik girişimleri izlemek, performans takibi yapmak, Üniversite-sanayi iş birliklerinin arttırılmasına yönelik  protokollerin uygulanmasını sağlamak, birim kalite komisyonuna bilgilendirmede bulunmak.
11.Yönetim Sistemine ilişkin, Çalışan (akademik-idari) memnuniyetini/şikayetini/önerilerini belirlemek ve izlemek amacıyla yöntem ve mekanizmaların uygulanmasını sağlamak, geri bildirim mekanizmaları aracılığı ile uygulama sonuçlarının değerlendirilerek iyileştirme çalışmalarında kullanılmasını sağlamak, birim kalite komisyonuna bilgilendirmede bulunmak.
 
3. KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ
1-Komisyon eğitim-öğretim dönemi başında toplantı düzenleyerek, Biyoloji Bölümü tarafından belirlenmiş stratejik plan ve hedefler doğrultusunda çalışma planı, iş bölümü ve çalışma takvimi hazırlar.
2-Stratejik Plana ve Hedefe ulaşma, Akreditasyon çalışmalarına katılmai Kalite Güvencesini sağlamak adına altkomisyonlar kurarak, bunların işleyişini denetler.
3-Eğitim-öğretim dönemi boyunca Kalite Komisyonu güz ve bahar döneminin sonunda toplanır, amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu sunulan raporların değerlendirmesini sağlar, toplantı tutanakları kayıt altına alınır.
4-Her eğitim-öğretim dönemi sonunda komisyon çalışmalarına ilişkin raporlar ile diğer komisyonlardan alınan raporlar hazırlanıp Kalite Komisyon Üst Kurulu’na sunulur. 
4. KOMİSYON ÜYELERİ
Prof.Dr.Fulya Dilek Gökalp (Biyoloji Bölüm Kalite Komisyonu Başkanı)
Prof.Dr.Belgin Elipek (Biyoloji Bölüm Bşk.Yrd.)
Prof.Dr.Çiler Meriç (Botanik ABD Başkanı, Staj Komisyon Kurulu Başkanı, Biyoloji Bölümü Komisyon raporları koordinasyon Başkanı)
Prof.Dr.Ayşegül Çerkezkayabekir (Biyoloji Bölümü, Ölçme Değerlendirme Komisyon Başkanı)
Prof.Dr.Kadri Kıran (Biyoloji Bölümü, Kütüphane/Web/Dökümantasyon Komisyon Başkanı)
Doç.Dr.Burhan Şen (Biyoloji Bölümü Dış ve İç Paydaş İletişim-Değerlendirme Komisyon Başkanı)
Arş.Gör.Dr.Gazel Burcu Aydın (Biyoloji Bölümü öğretim elemanı)
Ezgi Kuzu (Biyoloji Bölümü Öğrenci Temsilcisi)
Bu içerik 13.10.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 757 kez okundu.