Botanik Araştırmaları Grubu

Botanik Anabilim Dalında 2 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi ve doktorasını bitirmiş 1 laborant bulunmaktadır.

Botanik Anabilim Dalı; Bitki Sistematiği, Bitki Fizyolojisi ile Bitki Morfolojisi ve Anatomisi alt bilim dallarına ayrılmıştır.

Botanik Anabilim Dalı içerisinde esas olarak altı araştırma grubu bulunmaktadır, Bunlar Bitki Sistematiği, Bitki Anatomisi ve Morfolojisi, Bitki Fizyolojisi ve Biyoteknolojisi, Bitki Embriyolojisi, Çevresel Toksikoloji ve Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği üzerinde çalışan araştırma gruplarıdır. Bu araştırma gruplarında çalışan araştırıcılar gruplar arası ortak çalışmalar da yürütmektedir.

Bitki Sistematiği:
Bu araştırma grubunda öncelikli olarak Trakya Bölgesine yönelik lokal floristik ve revizyon çalışmaları yapılmaktadır. Floristik çalışmaların yanı sıra endemik-nadir bitkiler ve geofitler üzerine de çalışmalar sürdürülmektedir. Floristik çalışmalar klasik sistematik çalışmalarının yanı sıra moleküler sistematik alanında da çalışmalara başlanmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok kurumla işbirliği içinde olan Botanik Anabilim Dalı, başta Trakya olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır (GEF-II, Biorezerv Projesi, Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri, Tübitak Projeleri, Araştırma Fonu Projeleri, ÇED raporları vb.). Yerel kurum ve kuruluşlara destek vererek halkın ve öğrencilerin bilinçlendirilmesine ve eğitimine de Dendroloji kursları, Tarama Elektron Mikroskobu kursları, Çocuk Üniversitesi ve Doğa Eğitimi ile katkı sağlanmaktadır. Ayrıca yerel yönetimlerin sınır ötesi projelerine de destek verilmektedir. Sanayinin tehdidi altında bulunan bölgemizdeki bitki çeşitliliği ve onu korumak için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Anabilim Dalı elemanlarımız Balkan yerleşkesinde bulunan Güllapoğlu deresi çevresinde Balkan Arboretumu ile Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumu Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasında ve işleyişinde büyük bir özveri ile çalışmışlardır. Halen bu çalışmalara devam etmektedirler.

Bitki Morfolojisi ve Anatomisi:
Trakya’ da yayılış gösteren nadir, endemik ve tıbbi bitkilerle, çayır ve mera yem bitkilerinin morfolojik, anatomik, palinolojik ve karyolojik özellikleri araştırılmaktadır. Palinoloji alanında; aeropalinolojik ve polen morfolojisi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Bitki Fizyolojisi ve Biyoteknolojisi: Özellikle çevresel streslerin bitkilerde (Yüksek ve düşük sıcaklık, tuz, ağır metal v.s.) meydana getirdiği değişiklikler, in vivo ve in vitro olarak incelenmekte ve bu streslere karşı oluşturulan cevaplar; fizyolojik ve anatomik düzeyde araştırılmaktadır. Bitki doku kültürü çalışmalarında da meristem, embriyo ve anter kültürü çalışmaları yapılmaktadır.

Bitki Embriyolojisi çalışmaları: Bitki embriyolojisi ve sitolojisi üzerinde yapılan yapılan sitokimyasal ve histokimyasal çalışmaların ışık ve elektron mikroskobu (TEM) ile incelenmesini kapsamaktadır.

Çevresel Toksisite Çalışmaları: Atık suların, pestisitlerin ve surfaktanların bitki morfolojisi, anatomisi, sitolojisi üzerinde fitotoksik, sitotoksik ve genotoksik etkileri araştırılmaktadır. Buna bağlı olarak bu toksik etkilerin anlaşılmasında SEM ve TEM teknikleri kullanılmaktadır.

Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği: Bitkiler üzerinde özellikle problemli cinsler ve türler üzerinde moleküler genetik çalışmalarla bitki hastalıkları üzerinde moleküler genetik çalışmaları yapılmaktadır.

Botanik ABD’ında; 2020 yılına kadar 43 Yüksek Lisans, 11 Doktora tezi yaptırılmış, 5 Yüksek Lisans ve 2 Doktora öğrencisi tez ve ders aşamasında çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Botanik ABD elemanları yaklaşık 50 ulusal ve uluslararası destekli projelerde yürütücü ve araştırıcı olarak görev yapmış, 6 projede ise çalışmaya devam etmektedirler.

Öğretim üyelerinin yayın ve bilimsel faaliyetleri için WEB sitelerine bakınız.

PROJELERİMİZ

Biten Araştırma Projeleri

1.   Silene muradica Schischk. (Caryophyllaceae) üzerinde embriyolojik araştırmalar. Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Çiler KARTAL; Yardımcı araştırıcılar: Doç.Dr. Mehmet TEKİN, Hazal Nurcan AĞIRMAN (TUBAP-2019/152, 2019-2020).

2.   Gladiolus italicus Miller (Iridaceae)'in dişi gametofit gelişimi üzerinde embriyolojik araştırmalar. Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Çiler KARTAL; Yardımcı araştırıcılar: Hazal Nurcan AĞIRMAN, Almina KARGACIOĞLU (TUBAP-2019/27, 2019).

3.    Gladiolus italicus Miller (Iridaceae)'in erkek gametofit gelişimi üzerinde sitoembriyolojik araştırmalar. Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Çiler KARTAL; Yardımcı araştırıcılar: Hazal Nurcan AĞIRMAN, Almina KARGACIOĞLU (TUBAP-2018/167, 2018-2019).
4.    Trakya'da yayılış gösteren bazı Vicia L. (Fabaceae) taksonlarının morfolojik özellikleri ve DNA sekans yöntemiyle moleküler filogenetik özelliklerinin belirlenmesi. Yrd.Doç.Dr. Necmettin GÜLER; Yardımcı araştırıcı: Hamide YILDIRIM (TÜBAP-2016/288, 2016-2019).  
5.    Trakya Bölgesi’nde yayılış gösteren Sonchus L. (Asteraceae, Cichorieae) türlerinin morfolojik ve moleküler filogenetik analizi. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feruzan DANE, Yardımcı araştırıcı: Öğr.Gör. Sinem Leventer (TUBAP-2016/170, 2016-2018).
6.    Zeytinyağı fabrikası atık suyununa Ayçiçeği üzerindeki toksik etkilerinin bazı genetik, transkriptomik ve fizyolojik testlerle araştırılması. Proje yöneticisi: Doç Dr. Mehmet AYBEKE TUBAP-2016/15, 2016-2017).
7.    Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) farklı dozda IMI uygulamalarının fizyolojik ve genetik cevapları: pestisit akumulasyonu, element ve sekonder metabolit değişimi, antioxidan ve ısı şok protein gen ekspresyonu, toplam DNA hasarı. Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Hayati ARDA (TÜBAP-2016/14, 2016-2017).
8.    Noniyonik surfaktan "Triton X-114" ve katyonik surfaktant "Gemini 10-2-10"un soğan (Allium cepa L.) ve mercimek (Lens culinaris Medik) üzerindeki genotoksik etkilerinin belirlenmesi. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feruzan DANE, Yardımcı araştırıcı: Hazal Sezginer (TUBAP-2015/186, 2015-2017).
9.    Trakya Bölgesinde yetişen Vicia L. (Fabaceae) taksonları üzerinde palinolojik araştırmalar. Proje yöneticisi: Çiler KARTAL; Yardımcı araştırıcı: İhsan YALÇIN (TUBAP-2015/26, 2015-2017).
10.   Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) tarımında kullanılan IMI grubu herbisitlerin oluşturduğu stresin ayçiçeğinde neden olduğu anatomik ve morfolojik değişimlerin incelenmesi. Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Hayati ARDA, Yardımcı araştırıcı: Gülçin ALYÜRÜK (TÜBAP-2014/132, 2014-2016).
11.   Edirne’de bulunan bazı Centaurea türlerinin antiproliferatif ve sitotoksik aktivitelerinin araştırılması. Proje yürütücüsü: Doç.Dr. Fulya Dilek GÖKALP, Yardımcı araştırıcılar: Doç.Dr. Çiler KARTAL, Doç.Dr. Şebnem SELEN İŞBİLİR (TUBAP-2014/121, 2014-2018).

12.   Fritillaria stribrnyi Velen. (Liliaceae)’in tohum çimlenmesi üzerine araştırmalar. Proje yöneticisi: Doç. Dr. Çiler KARTAL, Yardımcı araştırıcılar: Öğr.Gör.Dr. Sergun DAYAN, Aslıhan DİKMEN, Emine Ceyda SÖZÜER, Özge BİÇEROĞLU (TUBAP-2014/91, 2014-2016).

13.   Ekmeklik buğdayda kahverengi pas hastalığına dayanıklılık sağlayan Lr9, Lr19, Lr24, Lr28 genlerinin High Resolution Melting (HRM) veya multipleks PCR yöntemi ile taranması. Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Mehmet AYBEKE (TÜBAP-2014/82, 2014-2015).

14.   Centaurea kilaea Boiss. (Asteraceae) üzerinde sitoembriyolojik araştırmalar. Proje yöneticisi: Doç.Dr. Çiler KARTAL (TUBAP-2014/72, 2014-2017).

15.   Çeltik yanıklık hastalığına dayanıklılıkda Pi20 geni ile bazı bitki hormonlarının ve klorofil yoğunluk değerlerinin kullanılabilirliğinin araştırılması. Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Mehmet AYBEKE (TÜBAP-2014/44, 2014- 2016).

16.   Trakya Bölgesi doğal florasında yetişen Anacamptis L.C.M Richard, Orchis L. ve Neotinea Reichb. Fil. (Orchidaceae) türlerinin DNA sekans yöntemiyle moleküler filogenetik özelliklerinin belirlenmesi. Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Necmettin GÜLER (TÜBAP-2014/26, 2014-2016).

17.   Edirne'de bulunan Lactuca L. türleri üzerinde morfolojik, anatomik ve palinolojik araştırmalar. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feruzan DANE, Yardımcı araştırıcı: Bedia KÖSE (TÜBAP-2014/18, 2014).  

18.   Aster squamatus (Spreng.) Hieron.'un biyolojik aktivitesinin belirlenmesi. Proje yöneticisi: Doç.Dr. Çiler KARTAL, Yardımcı araştırıcı: Saime Gülsüm TAŞCIOĞLU (TUBAP-2013/144, 2013-2014).

19.   T.Ü. Balkan Yerleşkesi’nin florasının tespiti. Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Necmettin GÜLER; Yardımcı araştırıcı: Vildan SALIK (TÜBAP-2013/96, 2013-2016).

20.   Trakya Bölgesi’nde bulunan Viola L. türleri üzerinde morfolojik, anatomik ve palinolojik araştırmalar. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feruzan DANE, Yardımcı araştırıcı: Müge TÜRKOĞLU (TÜBAP-2013/63, 2013-2014).

21.   Edirne ilinde bir etnobotanik çalışma. Proje yürütücüsü, Doç. Dr. Fatma GÜNEŞ, Yardımcı araştırıcı: Çiler KARTAL (TUBAP-2013/22, 2013-2016).

22.   Monokültür ve polikültür tarım uygulamalarının çeltik (Oryza sativa) bitkisinin gelişimine olan etkilerinin incelenmesi. Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA, Yardımcı Araştırıcı: Vahdettin KURT (TUBAP-2012/201, 2012-2013).

23.   Endemik ve Tehlike Altındaki Bellevalia edirnensis’in in vitro çoğaltımı ve korunması. Proje yürütücüsü: Öğr.Gör.Dr. Sergun DAYAN; Yardımcı araştırıcılar: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA, Yrd.Doç.Dr. Necmettin GÜLER (TUBAP-2012/192, 2012- 2014).

24.   İpsala ilçesinde çeltik tarımında kullanılan tarla toprağında, sulama suyunda ve üretilen çeltikte ağır metal içeriğinin araştırılması. Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç.Dr. Hayati ARDA, Yardımcı Araştırıcılar: Doç. Dr. Çiler MERİÇ, Yrd. Doç. Dr. İpek ATILGAN HELVACIOĞLU (TUBAP-2012/83, 2012-2013).

25.   Orchis laxiflora L. ve Orchis punculata Steven ex. Lindley ( Orchidaceae) taksonlarının DNA sekans yöntemiyle moleküler filogenetik özelliklerinin belirlenmesi. Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Necmettin GÜLER (TÜBAP-2012/62, 2012-2015).

26.   Edirne’de yayılış gösteren Myosotis L. (Boraginaceae) türleri üzerinde morfolojik, korolojik ve anatomik araştırmalar. Proje yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Necmettin GÜLER, Yardımcı araştırıcı: Ergül AYTİN (TÜBAP-2012/61, 2012-2013).

27.   Ergene koşullarında yetiştirilen değişik çeltik (Oryza sativa L.) çeşitlerinin kök anatomisi. Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYBEKE; Yardımcı Araştırıcı: Ömer F. TEMUR (TÜBAP-2012/33, 2012-2014).

28.   Ergene nehri suyunun Secale cereale L. tohumunun çimlenmesi ve kök ucu mitoz bölünmesi üzerine etkisi. Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA; Yardımcı Araştırıcı: Dilek BEKOĞLU (TUBAP-2012/25, 2012-2013).

29.   Triton X-100’ün Allium cepa L. üzerinde sitotoksik etkileri. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feruzan DANE, Yardımcı araştırıcı: Fatmanur ÖZTÜRK (TÜBAP-2012/122, 2012).

30.   Trakya Bölgesi’nde bulunan Sonchus L. türleri üzerinde morfolojik, anatomik ve palinolojik araştırmalar. Proje Yürütücüsü: Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feruzan DANE, Yardımcı araştırıcı: Sinem LEVENTER (TUBAP-2012/34, 2012).

31.   Campsis radicans (L).’nin polen ontogenezinin sitolojik ve embriyolojik yönden araştırılması. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feruzan DANE; Yardımcı Araştırıcı: Sevil Tütüncü Konyar (TUBAP-2011/93, 2011-2012).

32.   Farklı populasyonlarda yetişen Muscari neglectum türü üzerinde morfolojik, anatomik ve karyolojik araştırmalar. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feruzan DANE, Yardımcı Araştırıcı: Gözde KORKMAZ (TUBAP-2011/05, 2011-2012).

33.   Edirne çevresinde yetişen Silene L. türleri üzerinde morfolojik, anatomik ve karyolojik araştırmalar. Proje yürütücüsü: Doç.Dr. Çiler MERİÇ; Yardımcı araştırıcı: Asude SOYKAN (TUBAP-2010/76, 2010-2011).

34.   Tehlike altında olan Silene sangaria Coode et Cullen’ nın mikroçoğaltımı. Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA; Yardımcı Araştırıcı: Umut ERDOĞAN (TÜBAP-2010/13 2010-2011).

35.   Edirne çevresinde yetişen bazı Oxalis türleri üzerinde morfolojik, anatomik ve karyolojik araştırmalar. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feruzan DANE, Yardımcı Araştırıcı: Seda YALÇIN (TUBAP-2010/11, 2010-2011).

36.   Ergene koşullarında yetiştirilen değişik çeltik (Oryza sativa L.) çeşitleri üzerinde bazı morfolojik ve fizyolojik araştırmalar. Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYBEKE; Yardımcı Araştırıcı: Hande DEMİRAL (TÜBAP-2010/10, 2010-2011).

37.   Edirne İli Meralarının Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması. Proje yürütücüsü: Dr. Arif SEMERCİ; Yardımcı Araştırıcılar: Ziraat Yük. Müh. Cengiz KURT; Doç. Dr. Mehmet AYBEKE (Destekleyen birim: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne, 2010-2013).

38.   Fritillaria stribrnyi Velen. (Liliaceae) üzerinde embriyolojik ve histokimyasal araştırmalar.  Proje Yürütücü: Çiler KARTAL (TUBAP-2009/100, 2009-2013).

39.   Ayçiçeğinde (Helianthus annuus) anter kültürü yolu ile haploid bitki eldesi üzerine araştırmalar. Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA, Yardımcı Araştırıcı: Öğr.Gör. Sergun DAYAN (TUBAP-2009/93, 2009-2012).

40.   Edirne’de yetişen bazı zehirli bitkilerin yaprak ve gövdesindeki kalsiyum oksalat kristallerinin araştırılması. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feruzan DANE; Yardımcı Araştırıcı: Necla AYDIN (TUBAP-2009/76, 2009-2011).

41.   II. Beyazid Külliyesi Sağlık Müzesi Bahçesi’nde Ağaç Rölövesi Çalışması ile Bitki Türlerinin Tespiti ve Yeni Bitkisel Tasarım Simülasyonlarının Oluşturulması Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Candan ZÜLFİKAR. Yardımcı Araştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Necmettin GÜLER (TÜBAP-2008/93, 2008-2011).

42.   Jurinea consanguinea’nın antioksidan ve antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi. Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Çiler KARTAL; Yardımcı araştırıcı: Hülya ÖZTÜRK (TUBAP-2008/112, 2008-2009).

43.   EDTU Herbaryumu Fabaceae familyasının revizyonu ve veritabanının hazırlanması. Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYBEKE (TÜBAP-2008/36, 2008-2009).

44.   Attribut (Propoxycarbazone-sodium) herbisitinin ve biopower surfaktanının Triticum aestivum L. (Buğday) üzerindeki toksik etkilerinin incelenmesi. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feruzan DANE, Yardımcı Araştırıcı: Arş. Gör. Gülden YILMAZ (TÜBAP-849, 2007-2010).

45.   Trakya Bölgesinde doğal olarak yetişen Orchidaceae familyası üyelerinin çekirdek DNA içerikleri ve ploidi düzeylerinin flow sitometri ile belirlenmesi. Proje yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Çiler MERİÇ, Yardımcı Araştırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Hayati ARDA, Yrd. Doç. Dr. Necmettin GÜLER, Öğr. Gör. Sergun DAYAN (TUBAP-805, 2006-2008).

46.   Trakya Bölgesinde yetişen Orchidaceae Familyası bitkileri üzerinde morfolojik ve korolojik araştırmalar. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Necmettin GÜLER Yardımcı Araştırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Çiler MERİÇ, Yrd. Doç. Dr. Hayati ARDA (TUBAP-799, 2006-2010).

47.   Trakya bölgesinde yetişen bazı endemik ve nadir bitkilerin doku kültürü yöntemleri ile çoğaltılması ve korunması. Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA; Yardımcı Araştırıcılar: Yrd.Doç.Dr. Çiler MERİÇ, Arş.Gör.Dr. Necmettin GÜLER, Öğr.Gör. Sergun DAYAN (TUBAP-763, 2006-2009).

48.   Leucojum aestivum L.'da sitolojik ve sitoembriyolojik çalışmalar. Proje yürütücüsü: Feruzan DANE, Yardımcı Araştırıcı: Nuran EKİCİ (TUBAP-723, 2006-2007).

49.   Edirne’nin park ve bahçelerindeki bazı egzotik bitkilerin polen morfolojilerinin incelenmesi. Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Feruzan DANE, Yardımcı Araştırıcı: Sevil TÜTÜNCÜ (TUBAP-661, 2005-2007).

50.   Asteraceae familyasının bazı taksonlarında kalsiyum oksalat kristallerinin incelenmesi. Proje yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Çiler MERİÇ (TUBAP-624, 2004-2006).

51.   Kaz dağları'nın Orchidaceae familyası bitkileri üzerinde morfolojik ve korolojik araştırmalar. Prof.Dr. Göksel OLGUN; Yardımcı Araştırıcılar: Prof. Dr. Ekrem SEZİK; Arş.Gör. Necmettin GÜLER  (TÜBAP-488, 2002-2006).

52.   Kadmiyum, kurşun ve nikelin Allium cepa L. kök hücrelerine toksik etkileri üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma (genel toksisite, yapı ve ince yapı, hücre siklusu, ağır metal alınımı). Proje yürütücüsü: Feruzan DANE, Yardımcı Araştırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Halide AKBAŞ, Arş. Gör. Çiler MERİÇ, (TUBAP-495, 2002-2005).

53.   Trakya Orkideleri Üzerinde Anatomik Araştırmalar. Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Göksel OLGUN; Yardımcı Araştırıcılar: Prof. Dr. Ekrem SEZİK; Arş.Gör. Mehmet AYBEKE (TÜBAP-396, 2001-2004).

54.   Edirne çevresinde yetişen bazı Verbascum türleri üzerinde morfolojik, anatomik, palinolojik ve karyolojik araştırmalar. Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Feruzan DANE, Yardımcı Araştırıcı: Arş. Gör. Gülden YILMAZ (TUBAP-416, 2001-2004).

55.   Trakya’da kullanılan Helianthus annuus L. (Ayçiçeği) bitkisinin farklı hibritlerinin tohumlarından kültür yöntemiyle elde edilen hücrelerin incelenmesi. Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA (TÜBAP-312, 2000-2003).

56.   Erkek fertil ve sitoplazmik erkek steril Helianthus annuus L. (ayçiceği) üzerinde, sitolojik ve sitoembriyolojik araştırmalar. Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Göksel OLGUN; Yardımçı araştırıcı Arş.Gör. Çiler MERİÇ (TUBAP-364, 2000-2003).

57.   Bazı çeltik çeşitlerinde (Orzya sativa L.) anter kültürü yoluyla kallus üretimi ve kallusun sitolojik özelliklerinin incelenmesi. Proje yürütücüsü: Feruzan DANE; Yardımcı Araştırıcı: Arş. Gör. Çiler MERİÇ (TUBAP-306, 2000-2002).

58.   Trakya’nın Nadir ve Endemik Bitkileri Üzerinde Karyolojik ve Morfolojik Araştırmalar. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Nesibe BAŞAK, Yardımcı Araştırıcı: Arş. Gör. Necmettin GÜLER. (TÜBAP-213, 1999-2001).

59.   Oryza sativa L.'nin Üreme Biyolojisi. Proje yürütücüsü: Feruzan DANE; Yardımcı Araştırıcı: Arş. Gör. Çiler MERİÇ (TUBAP-172, 1997-2000).

60.   Edirne ve Kırklareli Bölgelerinin Florası. Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Göksel OLGUN (TUBAP-62, 1994-1995).

61.   Edirne ve Kırklareli Bölgesinin Liliaceae (Gagea, Fritillaria, Tulipa) Familyası Üzerinde Sitotaksonomik Araştırmalar. Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Neriman ÖZHATAY; Yardımcı araştırıcı: Yrd.Doç.Dr. Nesibe BAŞAK (TUBAP-5, 1988-1990)

 

Kurum Dışı Projeler

1.    Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması. Proje Yürütücüsü: Uz. Erdal KAYA (Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü – Yalova) Yardımcı Araştırıcılar: Kamil ERKEN, Arif ATAK, Neriman ÖZHATAY, Mehmet KOYUNCU, Neşet ARSLAN, M. Emin ERGÜN, Erdinç UYSAL, Serdar ERKEN, Fatih GÜLBAĞ, Ayşe FİDANCI, Belinda AYDIN, Adnan DOĞAN, Cemil HANTAŞ, Zühtü POLAT, Emine AKALIN, Şükran KÜLTÜR, Necmettin GÜLER, (TUBİTAK- 110G007, 2010).
2.    Yıldız Dağlarında doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir gelişmesi projesi, Flora grubu-Dereköy, Karacadağ ve Rezve Deresi-(Central Finance and Contracts Unit (CFCU) T.C. Orman Bakanlığı-European Comission), Koordinator: Prof. Dr. Neriman ÖZHATAY, Araştırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Necmettin GÜLER, Dr. Hüseyin ERSOY. (Mayıs 2009-Kasım 2009).
3.    Salep ve Orkidelerin Tahribi Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ekrem SEZİK, Yardımcı Araştırıcılar: Arş. Gör. Dr. Sinan İşler, Arş. Gör. Dr. Necmettin GÜLER, Ecz. Çağlar ORHAN, Arş. Gör. Dr. Mehmet AYBEKE, Biyolog İ. Gökhan DENİZ, Doç. Dr. Osman ÜSTÜN: (TÜBİTAK, TBAG-Ç.SEK/22 (103T008, 2003-2007).
4.    Edirne İli Çayır Mera Alanlarında Bulunan Yem Bitkilerinin Belirlenmesi Ve Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması (Destekleyen birim: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü). Proje yürütücüsü: Ziraat Yük. Müh. Cengiz KURT; Yardımcı Araştırıcılar: Dr. Arif SEMERCİ, Arş. Gör. Dr. Mehmet AYBEKE, (TAGEM/04/04/01/002, 2004-2007).
5.    İpsala MYO Laboratuvarlarının Bölge Sanayicilerinin Teknik Eğitim ve Ar-Ge İhtiyaçlarını Karşılayacak Şekilde Modernizasyonu. (Trakya Kalkınma Ajansı TR21/13/KÖA/0043, 2014).

Eğitim projeleri

1.    Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu’nda Eğitim Amaçlı Trakya Bölge Ormanları Oluşturulması. Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Necmettin GÜLER; Yardımcı Araştırıcı: Prof. Dr. Çiler KARTAL (TÜBAP-2019/195, 2019-2020).

2.    İpsala Meslek Yüksekokulundaki Eğitim Öğretimin Geliştirilmesi Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA; Yardımcı Araştırıcılar: Öğr. Gör. Ozan AKI, Dr. İpek A. HELVACIOĞLU (TÜBAP-2009/155, 2009-2010).

 

 

Ek Resimler
Bu içerik 19.02.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 4581 kez okundu.