Moleküler Biyoloji ve Biyokimya Araştırma Grubu

Moleküler Biyoloji ve Biyokimya Araştırma Grubu

Moleküler Biyoloji ve Biyokimya Araştırma Grubu Anabilim Dalı çalışanları tarafından yapılan çalışmalar, enzim ve protein moleküllerinin saflaştırılması ve karakterizasyonu, amilaz inülinaz, proteaz gibi endüstriyel öneme sahip enzimlerin biyolojik kaynaklardan üretimi ve izolasyonu, enzimlerin farklı teknikler kullanılarak immobilizasyonu, immobilize enzimlerin çeşitli alanlarda uygulanabilirliğinin araştırılması, doğal kaynakların antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması, Beta Glukan molekülünün yenilebilir şapkalı mantarlardaki varlığı ve diyabette bu molekülün kullanılabilirliğinin araştırılması, bağırsakta İskemi Reperfüzyon hasarı üzerine bazı antioksidanlar ve kök hücre uygulamasının etkileri, Bitkilerde ağır metal toksisitesi, bazı bakterilerin kanser hücre hatları üzerine apoptotik etkisi,  besin koruyucuların toksik etkileri, proantosiyanidin ve fukoidanın antioksidan özellikleri ve iyileştirici etkileri, çeşitli oksidan stres parametreleri ve ksenobiotiklerin bu parametreler üzerine etkileri, gibi konulardan oluşmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Biyokimya Araştırma Grubu Elemanları

 

Prof.Dr. Figen ERTAN

Prof. Dr. Ayşegül ÇERKEZKAYABEKİR

Doç.Dr. Filiz SANAL

Araş. Gör. Dr. Gamze ALTINTAŞ KAZAR

 

Moleküler Biyoloji ve Biyokimya Araştırma Laboratuarı Olanakları

PCR cihazı/ ( Ligth Cyler Nano)

Tekli Elektrikli ocak

Doku parçalayıcı /Schüt-Homgen

UV/visible Spektrofotometre

Mikroplaka okuyucu/ThermoScientific Multiscan FC

pH metre

Sirkülasyonlu su banyosu

Çalkalamalı Su Banyosu

IHC ön işlem cihazı

Derin dondurucu -80C/

Derin dondurucu -20C/

 Isıtıcılı Manyetik karıştırıcı

Pipet yıkama cihazı

Çeker ocak

Hassas Terazi 

Heraus  Termo/ vakumlu etüv

İnkübatör

Vacum pompası

Doku rotator

Doku homojenizasyon sistemi

Isıtma Tablası  manyetik karıştırıcı

Heraus masaüstü soğutmalı santrifüj

Masa üstü santrifüj

Mikrofüj

HP T demirdöküm klima

Buzdolabı

Etüv

Mikrotom

Vortex

İnce Tabaka Kromatografi Plaka dökme aparatı ve yürütme tankı

Mikroskop

Elektroforez Dik tip

Elektroforez Yatay Tip

 

Projeler

Klorpirifoz Kullanımına Bağlı Olarak Hepatosit Hücrelerinde gelişen Mitokondrial Hasarın Gen Expresyon Düzeyine Etkisi. TÜBAP 2017/70 (Aralık 2018)

Galantamin Sentez Yolağındaki TyDC Geninin İzoalsyonu ve Klonlanması (TÜBAP 2017/157) (Yardımcı araştırıcı) (Ağustos 2017)

Klorpirifoz Kullanımına Bağlı Olarak Hepatosit Hücrelerinde gelişen Mitokondrial Hasarın Gen Expresyon Düzeyine Etkisi. TÜBAP 2017/70 (Aralık 2018)

Fukoidan ve Proantosiyanidinin Diyabetik Sıçan Testis Dokularındaki Apoptozise Etkileri: Jnk, Tgf-ß1, Il-1ß Ve Akt`ın Rolleri (TÜBİTAK-114S153), (Yardımcı araştırıcı), 2014 (Haziran 2014)

 Buğday (Triticum aestivum L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) bitkilerinde kısa süreli ağır metal uygulamasının bazı antioksidan enzimlerin ekspresyon seviyeleri ve lipid peroksidasyonu üzerine etkileri TÜBAP 2015–38(Yürütücü)

 Bazı Endüstriyel Hidrolitik Enzimlerin Şapkalı Mantarlardaki Aktivitelerinin Araştırılması TÜBAP 2013–157 (Yürütücü)

 Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Üreaz Enziminin İmmobilizasyonu ve Üre Tayininde ve Hidrolizinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması TÜBAP 2013–147 (Yürütücü)

 Trakya Bölgesindeki Bazı Yenebilen Mantar Türlerinin Beta-Glukan İçeriklerinin, Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Kültür Mantarı ile Karşılaştırılması” Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, Proje no:2013–02, (Yürütücü)

 Aspergillus wentii İnulinaz’ ının gen ekspresyon seviyelerine üretim şartlarının etkisi TÜBAP 2013-1 (Yürütücü)

 Deneysel Akciğer Kontüzyonunda N-Asetil Sistein Ve Metilprednizolonun Apoptozis ve Oksidoinflamatuar Durum Üzerine Etkileri, TÜBAP 2012/90, (yardımcı araştırıcı)

 Doku ve Mikroorganizma Örneklerinden DNA İzolasyonu ve Amplifikasyonu Deneylerinin Uygulamalı biyoloji Eğitimine eklenmesi. TÜBAP 2011/51 (Yardımcı araştırıcı)

 Mezenkimal kök hücrenin bağırsak iskemi/reperfüzyon hasarında antioksidan kapasite üzerine etkisi. TÜBİTAK Proje no: 112S124, (Yardımcı araştırıcı)

 Arpa’da Kök Büyümesi, Antioksidatif Enzim Aktivitesi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Arsenik’in Etkisi TÜBAP 2011-177 (Yürütücü)

 Rat ovaryumlarında deneysel torsiyon-detorsiyon modelinin morfolojik, biyokimyasal ve moleküler bulguları üzerine E vitamini ve allopurinolün etkileri TÜBAP 2011-121(Yardımcı araştırıcı)

 Formaldehit’in Böbrek Dokusunda Neden Olduğu Toksit Etkilere Karşı Proanthocyanidin ve E Vitamini’nin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması. TÜBAP 2011/88 (yardımcı araştırıcı)

 Trakya Bölgesi Teknolojik Gelişim Yapılanması, DPT 2010 (Yardımcı araştırıcı )

 BDE-99’un (2,2,4,4,5-Pentabromodifenil eter) antioksidan sistem üzerine etkilerinin araştırılması. TÜBAP 2010/164( Yürütücü)

 Biyoloji eğitiminde uygulamalı derslerin elektroforetik yöntemlerle desteklenmesi. TÜBAP 2010/153 (Yardımcı araştırıcı)

 İnce Bağırsak İskemi-reperfüzyon Hasarında Naringin’in Nitrik Oksit ve Arjinaz Düzeyleri Üzerine Etkisi. TÜBAP: 2010/156 (Yürütücü)

 MESNA’nın (2-merkaptoetan sulfonat) İnce Bağırsak İskemi-reperfüzyonuna Bağlı Olarak Gelişen Sistemik Hasara Etkisinin Ultrastrüktürel Düzeyde İncelenmesi. TÜBAP 2010/147, (Yardımcı araştırıcı)

 Ergene Nehri Kirliliğinin Kurbağalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması. TÜBAP 2010/115, (Yardımcı araştırıcı)

 Cotinus coggygria Scop. Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi, TÜBAP 2010/106, (Yürütücü)

 Hibiscus sabdariffa L. Bitkisinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması, TÜBAP 2010/107 (Yürütücü)

 Katı Substrat Fermentasyonu ile Ham Nişastayı Parçalayan Yeni Bir Fungal Amilaz Üretimi Saflaştırılması ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, TÜBAP 2009/747, (Yürütücü)

 Asetik asit ile oluşturulan deneysel kolit modelinde curcuminin apoptozis üzerine etkisi. TÜBAP 2009/154. (Yardımcı araştırıcı)

 Arpa’nın çimlenme, fidelenme ve amilolitik aktivitesi üzerine arsenat ve arsenitin etkileri. TÜBAP 2009-145 (Yürütücü)

 Metileugenol’ün sıçanlarda testis üzerine etkilerinin araştırılması. TÜBAP 2009/49 (Yürütücü)

 Etilendiamin diklorid’in (EDA) karaciğer ve böbrek dokuları üzerine etkilerinin araştırılması. TÜBAP 795, 2008. (Yürütücü)

 Metileugenol’ün Sıçan karaciğer, böbrek, ince barsak dokularında SOD, GPX VE Katalaz Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, TÜBAP 718, 2008.(Yürütücü)

 Metileugenol’ün karaciğer dokusu üzerine etkilerinin araştırılması. TÜBAP 721, 2008. (Yürütücü)

 Rhizoctonia solani’ den İnülinaz Enziminin Elde Edilmesi, TÜBAP, TÜAF 367, 2002.(Yardımcı araştırıcı)

Fungal Kaynaklı İnülinaz Eldesi, TÜBAP, TÜAF 227, 2001(Yürütücü)

 Sodyum Benzoat’ın fare karaciğeri üzerindeki etkilerinin biyokimyasal ve histolojik olarak incelenmesi. TÜBAP: 156, 2001. (Yardımcı araştırıcı)

 Alternaria alternata inulinazının saflaştırılması ve karakterizasyonu TÜBAP 402, 2001. (Yardımcı araştırıcı)

 Sitrik Asit ve Benzoik Asit’in Fare Karaciğeri Üzerindeki Etkileri, TÜBAP TÜAF 120, 1999.(Yardımcı araştırıcı)

 Endosülfanın Giberella fujikuori’de GA3 Sentezi Üzerine Etkisi, TÜBAP TÜAF 61, 1995.(Yardımcı araştırıcı)

 

Kullanılan Teknikler

-Enzim ve portein molekülleri için ön ayırma teknikleri

-Molekül saflaştırma ve inceleme için kromatografik teknikler

 -Iyon değişim kromatografisi

 -Jel filtrasyon kromatografisi

 -Afinite kromatografisi

 - İnce Tabaka kromatografisi

 -Elektroforez (SDS-PAGE, Native PAGE)

-İmmobilizasyon yöntemleri

 -Spektral Yöntemler

-Fermantasyon Teknikleri( SSF, SmF)

-PCR

-Hücre kültürü

-Programlı hücre ölümü saptama yöntemleri

-TALI görüntü tabanlı hücre sitometrisi

- Fungal enzimlerin gen ekspresyon çalışmaları

-Çeşitli moleküllerin hücre içi lokalizasyonunun belirlenmesi, immunokimyasal teknikler (TUNEL, Bax/Bcl2, eNOS, iNOS)

-TEM ile sitopatolojik, histopatolojik ve morfolojik ultrastrukturel teknikler

-Parafin yöntemle, rutin yada spesifik hücre boyama teknikleri

 

 Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

KIZILAY ÖZFİDAN, G., ERSOY, O., ÇERKEZKAYABEKİR, A., & TOPÇU TARLADAÇALIŞIR, Y. (2021). Sitagliptin and fucoidan prevent apoptosis and reducing ER stress in diabetic rat testes. ANDROLOGIA, 0–0.

Yıldır, H., & SANAL, F. (2020). Expression of Antioxidant Enzymes and Changes in Some Physiological Parameters Following the Short term Heavy Metal Application in Wheat . REVISTA DE CHIMIE, 71(6), 136–148.

Tetiker A.T., Ertan F., Optimization and immobilization of urease enzyme isolated from Proteus mirabilis on alginate beads, J.Environ. Biol. 40, 1123-1128, 2019

E. Bakar , E. Ulucam, A. Cerkezkayabekir , F. Sanal , M. Inan. Investigation of the effects of naringin on intestinal ischemia reperfusion model at the ultrastructural and biochemical level. Biomedicine & Pharmacotherapy, 109: 345–350, 2019 (Kasım 2018)

Sezgi Pekşen Filiz Sanal Arsenic Effects on Lipid Peroxidation and Antioxidative Enzyme Activities in Barley Cultivars Roots Fresenius Environmental Bulletin Vol 27 No 9 page 5871-5881 (Haziran 2018)

Sanal F., Ulucam E., Inan M., Cerkezkayabekir A., Bakar E. Protective Effect of Mesna on Intestinal Ischemia-reperfusion Injury by Nitric Oxide and Arginase in an Experimental Rat Model. International Journal of Pharmacology, 13 (8): 1038-1046, 2017 (Temmuz 2017)

M Inan, E Bakar, A Cerkezkayabekir, F Sanal, E Uluçam, C Subaşı, E Karaöz. Mesenchymal Stem Cells Increase Antioxidant Capacity in Intestinal Ischemia/Reperfusion Damage. J Pediatr Surg., 52(7):1196-1206, 2017 (Temmuz 2017)

CERKEZKAYABEKIR A., SANAL F., BAKAR E., ULUCAM E., INAN M. Naringin protects viscera from ischemia/reperfusion injury by regulating the nitric oxide level in a rat model. Biotechnic & Histochemistry, 2017;92(4):252-263. doi: 10.1080/10520295.2017 (Nisan 2017)

Ö. YILMAZ, G. K. ALTINTAS, I. ÇAKMAK, L. ÖZTÜRK, Differences in grain zinc are not correlated with root uptake and grain translocation of zinc in wild emmer and durum wheat genotypes, Plant and Soil, vol. 411, no. 1-2, pp. 69-79, 2, 2017 (Ocak 2017)

G. K. ALTINTAS, E. SEN, Investigation of Antitumorigenic Effects of Food-Borne Non-Pathogenic and Pathogenic Salmonella enterica Strains on MEF, DU145 and HeLa Cell Lines, Mikrobiyoloji Bulteni, vol. 50, no. 3, pp. 382-391, 7, 2016 (Temmuz 2016)

Tetiker T. A. and Ertan F., Determination of some properties of free and immobilized urease from Aspergillus fumigatus and its application in urea assay. J. Chem. Soc. Pak. 38(3), 558-564, 2016

 Ertan (İnceoğlu), F., Balkan, B., and Yarkın, Z. “Determination of the effects of initial glucose on the production of alpha-amylase from Penicillium sp. under solid-state and submerged fermentation”Biotechnology and Biotechnological Equipment,28, 1, 96-101,2014

 Bakar E., Uluçam E., Cerkezkayabekir A. Protective effects of proanthocyanidin and vitamin E against toxic effects of formaldehyde in kidney tissue. Biotechnic & Histochemistry 2014, Early Online: 1–10, DOI: 10.3109/10520295.2014.954620. (Eylül 2014)

 Bakar E., Uluçam E., Cerkezkayabekir A. Investigation of the protective effects of proanthocyanidin and vitamin E against the toxic effect caused by formaldehyde on the liver tissue. Environmental Toxicology DOI 10.1002/tox, 2014-06-15 (Haziran 2014)

 Filiz Sanal, Gülay Şeren, Utku Güner Effects of Arsenate and Arsenite on Germination and Some Physiological Attributes of Barley Hordeum vulgare L. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 92:4 2014 DOI 10.1007/s00128-014-1214-9 (Nisan 2014)

 Topcu-Tarladacalisir Y.,Tarladacalisir T., Sapmaz-Metin M., Karamustafaoglu A., Uz Y.H., Akpolat M., Cerkezkayabekir A.,Turan F N. N-acetylcysteine counteracts oxidative stress and protects alveolar epithelial cells from lung contusion-induced apoptosis in rats with blunt chest trauma. J Mol Hist DOI 10.1007/s10735-014-9563-6 (Ocak 2014)

 Sapmaz M., Tarladacalısır, Y., Uz Y H, Inan M, Omurlu I K, Cerkezkayabekir A., Kızılay K., Akpolat M, “Vitamin E modulates apoptosis and c-jun N-terminal kinase activation in ovarian torsion–detorsion injury” Exp Mol Pathol. 2013 Jul 31;95(2):213-219.

 Tarladacalısır, Y., Akpolat M., Uz Y., Kızılay K., Sapmaz M., Cerkezkayabekir A., Omurlu I. Effects of curcumin on apoptosis and oxidoinflammatory regulation in a rat model of acetic acid-induced colitis: the roles of c-Jun N-terminal kinase and p38 mitogen-activated protein kinase. J Med Food. 2013 Apr;16(4):296-305

 Özkan, E., and Ertan, F.,“ Production and determination of some biochemical properties of protease enzyme by Trichothecium roseum under solid state fermentation” Romanian Biotechnological Letters, 17, 1, 6903-6912 (2012).

 Demirkan, E., Dinçbaş, S., Sevinç, N., and Ertan, F. “İmmobilization of B. amyloliquefaciens α-amylase and comparison of some of its enzymatic properties with free form”, Romanian Biotechnological Letters, 16, 6, 6690-6701 (2011).

 Balkan, B., Balkan , S., and Ertan, F. “Optimization of parametersfor α-amylase production under solid state fermentation by Trichothecium roseum” Romanian Biotechnological Letters,16,5,6591-6600 (2011).

 Balkan, B., and Ertan, F. “ The production of new fungal α-amylase degraded the raw strach by means of solid-state fermentation”, ”, Prep. Biochem. and Biotech, 40, 213–228 (2010).

 Çerkezkayabekir, A., Kızılay. G., and Ertan, F. “Ultrastructural changes in rat liver by methyleugenol and evaluation of some biochemical parameters”, Turk J Biol. 34, 439-445(2010).

 Altun Ö., Türkyılmaz M., Hüsyinova G., Çerkezkayabekir A., Feyizoğlu A. Synthesis of some basic metals and manganese salts of cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid and examination of their properties. Asian Journal of Chemistry, 22(8), 6443-6450, 2010.

 Çerkezkayabekir A., Kızılay G., Ertan F. Ultrastructural changes in rat liver by methyleugenol and evaluation of some biochemical parameters. Tr. J. Biology, 34(4), 439-445, 2010.

 Kaboğlu, A., Ertan, F. and Kızılay G., “The effects of methyleugenol on the liver, kidney and small intestine and on the antioxidant enzymes in rats”, Fresenius Environ. Bull., 18,4,481-490 (2009).

 Yagar, H., Ertan, F. and Balkan, B., “Comparison of Some Properties of Free and Immobilized α -Amylase by Aspergillus sclerotiorum in Calcium Alginate Gel Beads”, Prep. Biochem. and Biotech, 38, 13–23 (2008).

 Aktaç T., Kaboglu A., Kızılay G., Bakar E. The short-term effects of single toxic citric acid dose on mouse tissues-histopathological study. Fresenius Environmental Bulletin 17(3), 311-315, 2008.

 Balkan, B. and Ertan F., “Production of α-Amylase from Penicillium chrysogenum under Solid-State Fermentation by Using Some Agricultural By-Products”, Food Technol. Biotechnol. 45(4), 439–442 (2007).

 Ertan, F., Yagar, H. and Balkan, B., “Optimization of α-Amylase Immobilization in Calcium Alginate Beads”, Prep. Biochem. and Biotech., 37 (3), 195-204 (2007)

 Aksoy (D) Ö., Dane F., Sanal (E) F., Aktaç T., The effect of Fusilade (Fluazifop-p-butyl) on germination, mitotic frequency and a-amylase activity of lentil (Lens culinaris Medik.) seeds.Acta Physiol.Plant 29:115-120.2007

 Ertan, F., Balkan, B., Balkan, S. and Aktaç, T., “Solid State Fermentation for the Production of α-Amylase from Penicillium chrysogenum Using Mixed Agricultural By-Products as Substrate”, Biologia, Bratislava,61 (6), 657-661 (2006).

 Ertan F., Yagar H. and Balkan B., “Some Properties of Free and Immobilized α-Amylase from Penicllium griseofulvum by Solid State Fermentation”, Prep. Biochem. and Biotech., 36, 81-91 (2006).

 Balkan B. and Ertan F., “Production and Properties of α-Amylase from Penicillium chrysogenum and its Application in Starch hydrolysis”, Prep. Biochem. and Biotech., 35, 169-177 (2005).

 Kaboğlu A. A short evaluation of aging theories and focal points of aging studies. Biologia, Bratislava, 59(3), 301-306, 2004.

 Aktaç T., Kaboğlu (Ç.) A. Ertan F., Ekinci F. and Huseyinov G., “The Effects of Citric Acid (antioxidant) and Benzoic Acid (antimicrobial agent) on the Mouse Liver”, Biochemical and Histopathological Study., Biologia, Bratislava, 58 (3) : 343 – 347 (2003).

 Kaboğlu (Ç) A., Aktaç T. A study of the effects of sodium benzoate on the mouse liver. Biologia, Bratislava, 57(3), 373-380, 2002.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇERKEZKAYABEKİR, A., BAKAR, E., KIZILAY ÖZFİDAN, G., & SANAL, F. (2020). Acute toxic effect of ethylenediamine dihydrochloride  EDA 2HCl  on liver and kidney . Journal of Applied Biological Sciences, 14(1), 39–52.

Sanal F The Effects of Heavy Metal Stress in Wheat Plant on Certain Phenolic Compounds J.BioSci. Biotech. 2019 (8)1 45-50. (Ağustos 2019)

Özcan Ö. and Ertan F., Beta-glucan content, antioxidant and antimicrobial activities of some edible mushroom species Food Science and Techn. 6(2):47-55,2018

Tetiker T.A., Ertan F., Investigation of some properties of immobilized urease from C.arietinum and its using determination of urea level in some animal feed. J.Inn.Pharm &Bio. Sci. 4(2),1-6,2017

Şen C., Ertan F., İşbilir Selen Ş."Investigation of antioxidant capacity, antimicrobial activity, total phenolic and monomeric anthocyanin contents in different extracts of Hibiscus sabdariffa L." İnt. J. Bio. Pharm. Res. 7(1), 35-41, 2016

Rumeysa Karatop, Filiz Sanal,A Potential Resource in Fructose Production from Inulin: Aspergillus wentii Inulinase Journal of Cell and Molecular Biology 11(1&2):21-28 2013 (Kasım 2013)

 Sanal (E).F., Ertan F. and Aktaç T., “Production of Exo-inulinase from Alternaria alternata growth on jarusalem artichoke and Some Biochemical Properties”, J.Biol.Science, 5(4):497-505 (2005).

 Ertan F., Sanal (E). F., Kaboğlu (Ç). A., Aktaç T. and Bakar E., “Some properties of inulinase from Rhizoctonia solani”, J.Biol.Science, 5(3):330-334 (2005).

 Ertan F., Aktaç T., Kaboğlu A.Ç., Ekinci F. and Bakar E., “Determination of Optimum Cultivation Conditions on the Production of Inulinase from Rhizoctonia solani”, Pak.J.Biol.Sci., 36 (16):1386-88 (2003).

 Ertan F., Ekinci F. and Aktaç T., “Production of Inulinases from Penicillium spinulosum, Aspergillus parasiticus NRRL2999 and Trichoderma viride”, Pak.J.Biol.Sci., 36(15):1332-35 (2003).

 Aktaç T., Hüseyinova G., Kaboğlu (Ç) A. Aluminium-induced ultrastructural changes on the secretions granules of adrenal medullary chromaffin cells. Almanac Nature, 1(3), 180-187, 2001.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Altıntaş Kazar, G. & Ertan, F. Studies on the production and characteristics of extracellular alpha-amylase from Talaromyces islandicus. First International Balkan Chemistry Congress, 17-20 September 2018, Edirne Turkey. (Oral presentation, Book of Abstracts p.89) (Eylül 2018) (Eylül 2018)

Özcan Ö., Ertan F., Beta glucan content and antioxidant activities of Boletus edulis, International Conference on Engineering and Natural Sciences May 15-19 Skopje, 2015 Book Abstracts, p:50

Kazar Altıntaş G., and Ertan F., Investigation of extracellular alpha-amylase activity of Penicillium cyclopium.,Proceedings of International Agricultural, Biological and Life Science Conference , September 2-5, 2018 Edirne-TURKEY

Ulucam E., Bakar E., Cerkezkayabekir A. and Aksoy D. Klorpirifoz Kullanımına Bağlı Olarak Akciğer Dokusunda Gelişen Oksidan Stres ve Apaptotik Sürecin qRT-PZR ile Belirlenmesi. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27April 2018, Ankara, Turkey. (Nisan 2018)

Aksoy D, Bakar E, Cerkezkayabekir A and Ulucam E. How do Chlorpyrifos affect programmed cell death in rat kidney? 3rd International Conference On Air, Water and Soil Pollution And Treatment (Awspt'18), 08-10 April 2018, Budapest, Hungary (Nisan 2018)

Bakar E., Cerkezkayabekir A., Ulucam E. and Aksoy D. Observation of cell stress: altered gene expression induced by acute chlorpyrifos toxicity. 3rd International Conference On Air, Water and Soil Pollution And Treatment (Awspt'18), 08-10 April 2018, Budapest, Hungary (Nisan 2018)

Cerkezkayabekir A., Bakar A. and Aksoy D. Assessing the gene expression changes in oxidative stress induced by BDE-99. 3rd International Conference On Air, Water and Soil Pollution And Treatment (Awspt'18), 08-10 April 2018, Budapest, Hungary (Nisan 2018)

Bakar E. Cerkezkayabekir A. Ulucam E. and Aksoy D. Determination of Apoptotic Process by qRT-PCR Induced by Chlorpyrifos in Liver in Rats, 8th World Congress of Targeting Mitochondria on October 23-24, 2017 -Berlin, Germany Abstract Book page: 59. (Ekim 2017)

Cerkezkayabekir A. Bakar E. and Aksoy D. 2,4,4,5-Pentabromo Diphenyl Ether Induces Apoptotic Process in Liver in Rats, 8th World Congress of Targeting Mitochondria on October 23-24, 2017 -Berlin, Germany Abstract Book page: 68 (Ekim 2017)

Aksoy D. Bakar E. Cerkezkayabekir A. and Ulucam E. Oxidative Stress Causes Apoptotic Process Induced by Chlorpyrifos in Kidney in Rats, 8th World Congress of Targeting Mitochondria on October 23-24, 2017 -Berlin, Germany Abstract Book page: 53 (Ekim 2017)

Filiz Sanal Hülya Yıldır Effects of short time Heavy Metal Application on Some Physiologycal and Biochemical Parameters in Wheat (Triticum aestivum L.) International Ecology Symposium 19-23 June 2018 Kastamonu Turkey (Oral presentation) (Haziran 2018)

Filiz Sanal Hülya Yıldır Kısa Süreli Ağır Metal Stresinin Arpa Bitkisinde Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Uluslararası katılımlı 13. Ekoloji Ve Çevre Kongresi. 12-15 Eylül 2017 Edirne (poster Bildiri) (Eylül 2017)

Y. ÖZLEM, A. GAMZE, Ç. ISMAIL, Ö. LEVENT, Zinc uptake and transport in wild emmer and cultivated durum wheat differing in seed zinc concentrations, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satellite Meeting

Filiz Sanal, Sezgi Pekşen Arsenic-Induced Oxidative Stress in Barley (Hordeum vulgare) 1 st International Caparica Conference on Pollutant Toxic Ions and Molecules (PTIM) 2-4 November 2015 Proceeding Book p.220 Lisbon Portekiz (poster bildiri) (Kasım 2015)

Cerkezkayabekir A., Bakar E. and Ulucam E. Chlorpyrifos, An Organophosphorus Pesticide, Has Toxic Effect On Liver And Lung By Oxidative Stress In Rat. 15th Interntional Congress on Oxidative Stress Reduction, Redox Homeostasis and Antioxidants, on June 22 to 24, 2015, Abstract Book page: 98, Institut Pasteur, in Paris, France. (Haziran 2015)

Bakar E. Cerkezkayabekir A. and Ulucam E. Evaluation Of Possible Oxidative Stress And Apoptotic Process By Tunel Induced By Chlorpyrifos In Rat Kidney. 15th Interntional Congress on Oxidative Stress Reduction, Redox Homeostasis and Antioxidants, on June 22 to 24, 2015, Abstract Book page: 100, Institut Pasteur, in Paris, France. (Haziran 2015)

Kizilay G., Bayram S. , Ersoy O., Sapmaz-Metin M, Cerkezkayabekir A., Karaca T. Effects Of Fucoidan In Liver Tissues Of Experimental Diabetic Rats. 15th Interntional Congress on Oxidative Stress Reduction, Redox Homeostasis and Antioxidants, on June 22 to 24, 2015, Abstract Book page: 166, Institut Pasteur, in Paris, France. (Haziran 2015)

Özcan Ö., Ertan F, Beta Glucan Content and Antioxidant Activities of Boletus edulis, ICENS, International Conference on Engineering and Natural Sciences, Book of Abstracts p: 50 May 15- 19, 2015, Skopje.Macedonia.(Mayıs 2015)

Cerkezkayabekir A., Sanal F., Bakar E., Ulucam E., Inan M. The effect of naringin on nitric oxide, iNOS, eNOS and arginase activity in small intestine induced ischemia-reperfusion. 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 02-06 June, 2014, Abstract Book page: 78, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (Haziran 2014)

Sanal F., Ulucam E., Inan M., Cerkezkayabekir A., Bakar E. The Effects of Mesna (2-Mercaptoethane Sulfonate) on Nitric Oxide Levels and Arginase Activity in The Ischemia-Reperfusion Injury of Small Intestine. 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 02-06 June, 2014, Abstract Book page: 233, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (Haziran 2014)

Bakar E., Uluçam E., Cerkezkayabekir A., Sanal F., Inan M. Investigation of Effect of Naringin on Antioxidant Capacity in Intestinal Ischemia Reperfusion Injury. 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 02-06 June, 2014, Abstract Book page: 173, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (Haziran 2014)

Y. Topcu Tarladacalisir, T. Tarladacalisir, M. Sapmaz Metin, A. Karamustafaoglu, Y.H. Uz,M. Akpolat, A. Cerkezkayabekir, F.N. Turan “N-acetylcysteine counteracts oxidative stress and protects alveolar epithelial cells from lung contusion-induced apoptosis in rats with blunt chest trauma” MC 2013 Özet Kitabı sy: 143, August 25-30 Regensburg/Germany. (Ağustos 2013)

M. Sapmaz-Metin, Y. Topcu Tarladacalisir, Y.H. Uz, M. Inan, I. Kurt Omurlu, A. Cerkezkayabekir, G. Kizilay, M. Akpolat, T. Karaca, “Allopurinol ameloriates ischemia-reperfusion injury in ovariantorsion-detorsion subjected rats” MC 2013 Özet Kitabı sy: 147, August 25-30 Regensburg/Germany. (Ağustos 2013)

 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 

Filiz Sanal Effects of Arsenate and Arsenite on Germination and Some Physiological Attributes of Barley Hordeum vulgare L. 1 st International Caparica Conference on Pollutant Toxic Ions and Molecules (PTIM) 2-4 November 2015 Proceeding Book p.220 Lisbon Portekiz (Davetli konuşmacı) (Kasım 2015)

Altintas Kazar, Gamze. Bacteria and Apoptosis. Poster sunumu: Agilent’s First Eyropean Animal and Plant Symposium. 2014 Şubat 25-26. Amsterdam Hollanda (Şubat 2014)

Ozturk L., Altintas G., Erdem H., Gokmen O.O., Yazici A., Cakmak I. 2009. Localization of iron, zinc, and protein in seeds of spelt (Triticum aestivum ssp. spelta) genotypes with low and high protein concentration. The Proceedings of the International Plant Nutrition Colloquium XVI.

 Filiz Sanal The First International Bioscience Days,The Ist Congress of Balkan Association of Bioscience, XVth National Congress of Biochemistry, Clinical Laboratory Automation Symposium, 20-24 April 1999, Antalya. (Dinleyici) (Nisan 1999)

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

Bayram, Ş., ERSOY, O., ÇERKEZKAYABEKİR, A., SAPMAZ METİN, M., KARACA, T., & KIZILAY ÖZFİDAN, G. (2020). Fukoidanın Diyabetik Sıçan Testis Dokularındaki PCNA  INSL3  JNK  TGF β1  IL 1β ve Akt İfadelerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 46(3), 277–284.

Rumeysa Karatop, Filiz Sanal Preliminary Characterization Of Crude Inulinase Activity Of Aspergillus wentii Trakya University Journal of Natural Sciences, Haziran 2015 cilt 16 sayı 1 (Haziran 2015)

Aydoğdu H., Balkan B., Ertan F. ve Balkan S.” Amylolytic activities of different fungi species on the screening medium adjusted to different pH” Journal of Science and Technology (Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi) 5(1),1-12( 2012).

Balkan, B., Aydoğdu, H., Balkan, S., and . Ertan F., “ Amylolytic activities of different fungi species in the screenning medium containning different raw starch” Trakya Univ. J Sci.11 (2), 56–61 (2010)

Ada Z.D., Çerkezkayabekir A. Etilendiamin dikhidroklorid’in (EDA-2HCl) sıçanlarda karaciğer ve böbrek dokuları üzerine etkilerinin araştırılması. Trakya Univ J Sci, 10(2), 199-206, 2009.

 Sanal F., Akuaforinler, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi,1(1):33-45.2008

 Ertan F. ve Ekinci F., “Determination of Optimum pH and Thermal Stability of Fungal Inulinases Activities”, İst. Üniv. Fen Fak. Biyoloji Dergisi, 66, 1–9 (2003–2004).

 Aktaç T., Kaboğlu (Ç) A., Bakar E., Karakaş H. A short-term study of the citric acid toxicity on the mice. The Journal of Cell and Molecular Biology, 2, 19-23, 2003.

 Ertan F. ve Ekinci F., “The Production of Inulinases from Alternaria alternata, Aspergillus niger and Trichoderma harzianum”, J. Marm. Pure Appl. Sci. 18, 7–15 (2002).

 Ertan F. ve Aksöz E., “Aspergillus niger Ürikazının Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi”, Anadolu Üniv., Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 403-408 (2001).

 Aktaç T., Hüseyinova G., Kaboğlu (Ç) A. The ultrastructural changes in mouse liver, depending on the aluminium. IUFS Journal of Biology, 64, 51-60, 2001

 Ertan F., Ekinci F., Aktaç T.ve Kaboğlu (Ç) A., “The effects of some metal ions on the rice (Oryza sativa L.) a-amylase activity”, İstanbul Üniversitesi Biyoloji Der., 63, 79-88 (2000).

 Ertan F. ve Aksöz E., “Aspergillus niger’den Ürikaz Enziminin Üretilmesi ve Aktiviteye Etkili Bazı Faktörlerin Belirlenmesi”, Tr.J. of Biology, 24, Ek sayı, 11-25 (2000).

 Ekinci F., Ertan F. ve Aktaç T., “Buğday ve Pirinç a-Amilazı Üzerine Endosülfanın Etkisinin Radyal Diffüzyon Tekniği ile Gösterilmesi”, Tr J of Biol. 21 (1) :79–88 (1997).

 Çerkezkayabekir A., Aktaç T. The histopathologic effects of endosulfan on the mouse thyroid gland. Tr. J. Biology, 21, 439-444, 1997.

 Aktaç T, Çerkezkayabekir A., Kayapınar R. The cytotoxic effects of endosulfan on the mouse tissues. IUFS Journal of Biology, 57, 31-39, 1997.

 Ekinci F., Aktaç T., Buğday (Triticum aestivum L.) a-amilaz enziminin bazı biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve enzim aktivitesi üzerine endosülfanın etkileri . Tr J of Biol., 21 (3) : 283-298, 1997

 Aktaç T., Ekinci F., Sıdal U. ve Sıdal (Ertan) F., “Endosülfanın Mercimek (Lens esculanta) Tohumlarının Kök Ucu Hücreleri Üzerindeki Etkileri”, Tr.J.of Biology, 18, 27-37 (1994).

 Sıdal (Ertan) F. ve Aksöz E., “Candida utilis C-486’de Ürikaz İndüksiyonu ve Aktivitesine Etki Eden Bazı Parametrelerin Araştırılması”, Hacettepe Üniv. Fen ve Müh.Bil. Dergisi, 13,1–16 (1992).

 Sıdal (Ertan) F. ve Aksöz E., “Candida utilis C-486 ‘in Üremesine ve Ürikaz Aktivitesine Etki Eden Bazı Fizyolojik Parametrelerin İncelenmes”, Biyokimya Dergisi, XVII (1), 77-90 (1992).

 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

M İnan, F Sanal, E Bakar, A Çerkezkayabekir, E Uluçam, C Subaşı, E Karaöz. Bağırsak İskemi Reperfüzyon Hasarında Lokal Ve Sistemik Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması Antioksidan Kapasiteyi Artırır. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya (Ekim 2015)

G. Kızılay, O. Ersoy, S. Bayram, M. Sapmaz Metin, A. Çerkezkayabekir, T. Karaca.Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçanların Karaciğer Dokularında Proantosiyanidinin Etkisi. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi, 02–04 Eylül 1015, Sabancı Üniversitesi, Tuzla, İstanbul (Eylül 2015)

Zeynep Banu Doğanlar, Oğuzhan Doğanlar, Ayten Doğan, Gamze Altıntaş Kazar, Ece Şen 5- Flourourasil uygulanan insan servikal kanser (HeLa) ve sağlıklı düz kas (T/G HA-VSMC) hücre hatlarında quercetin ve naringin flavonoidlerinin antikanser, antagonistik ve kemopreventif etkileri XIV. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ 27-30 EKİM 2015, ÖLÜDENİZ / FETHİYE (Ekim 2015) (Ekim 2015)

Filiz Sanal Aspergillus wentii İnulinazı'nın pH ve Termal kararlılığının Araştırılması I.Ulusal Mikoloji Günleri 1-4 Eylül 2014 Erzurum (poster bildiri) (Eylül 2014)

Ayten Sarı, Filiz Sanal "Aspergillus wentii İnülinazı’nın Gen Ekspresyon Seviyelerine Üretim Şartlarının Etkisi" 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 23-27 Haziran 2014 Poster Bildiri (Haziran 2014)

Bakar E., Sanal F., İnan M., Çerkezkayabekir A., Uluçam E., Duruksu G., Okçu A., Kocagümüş A., Pekşen S., Karaöz E. Lokal Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Bağırsak İskemi/Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi.I. Uluslararası Katılımlımlı Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 20-23 Mart 2014, Kocaeli (Poster olarak sunulmuştur) (Mart 2014)

Inan M., Bakar E., Sanal F., Ulucam E., Cerkezkayabekir A. Mesna’nın (2-Merkaptoetan Sulfonat) İnce Bağırsak İskemi-Reperfüzyonuna Bağlı Olarak Gelişen Sistemik Hasara Etkisinin Ultrastrüktürel Düzeyde İncelenmesi. 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ekim 2013, Eskişehir (Sözlü Bildiri). (Ekim 2013)

M. Sapmaz-Metin, Y. Topcu-Tarladaçalişir, Y.H Uz, M. İnan, İ. Kurt Ömürlü, A.Çerkezkayabekir, G. Kizilay, M. Akpolat, Torsiyon-Detorsiyon Uygulanmış Rat Ovaryumlarında E Vitamininin Apoptozis Ve C-Jun N-Terminal Kinaz Aktivitesi Üzerine Etkileri, 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 28-31 Mayıs 2013, Mersin (Mayıs 2013)

Yılmaz, Özlem and Öztürk, Levent and Altıntaş, Gamze and Türkan, İsmail and Çakmak, İsmail (2012) Kükürt beslenmesinin, buğdayda (Triticum turgidum, Poaceae) vejetatif dönemde çinko absorpsiyonu ve taşınmasına etkilerinin araştırılması. In: 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir (Eylül 2012)

Karatop R., Sanal F., “İnulinden Fruktoz Üretiminde Potansiyel Bir Kaynak : Aspergillus wentii İnulinazı” 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi 14-19 Kasım 2012 Poster bildiri

Bakar E., Uluçam E., Çerkezkayabekir A., Formaldehit’in Böbrek Dokusunda Neden Olduğu Toksik Etkilere Karşı Proanthocyanidin ve E Vitamini'nin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması. (21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, 2012, Ege Üniversitesi İzmir Sf: 950-951)

Sanal F. Şeren G. Güner U., : Arpa bitkisinde erken gelişim döneminde arsenik toksisitesi 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı) 3-9 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye Bildiri Kitabı (Poster Bildiri PD-063) Sayfa 875

 Aydoğdu H., Balkan B, Ertan F., Balkan S., “Çeşitli küflerin farklı pH’lara sahip tarama besiyerlerindeki amilolitik aktiviteleri”.PC064, S:553, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Pamukkale Üniversitesi, Denizli Türkiye. 21–25 Haziran 2010,

 Balkan B, Aydoğdu H., Balkan S., Ertan F., “Çeşitli küflerin ham nişastalı besiyerlerindeki amilolitik aktiviteleri”.PC052, S:541, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Pamukkale Üniversitesi, Denizli Türkiye. 21–25 Haziran 2010,

 Balkan B. ve Ertan F., “Tarımsal Yan Ürünler Kullanarak katı substrat fermentasyonu ile Penicillium chrysogenum’dan a-amilaz üretimi” XIV. Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos- 2 Eylül 2005, Eskişehir, Bildiri ve Poster Kitabı, sayfa 530 (2005).

 Ertan F. ve Ekinci F., “Fungal Kaynaklı İnülinazların pH ve Termal Kararlılıklarının Belirlenmesi”, Xll. Biyoteknoloji Kongresi 17-21 Eylül 2001, Ayvalık Balıkesir.,Poster özetleri Kitabı, sayfa 72 (2001).

 Hüseyinova G., Feyzioğlu A., Altun Ö., Kaboğlu (Ç) A. Biyoaktif sentetik naftenatlar etkisi altında karaciğerdeki ultrasütrüktürel ve fonksiyonel değişikliklerin incelenmesi. XIV. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Özet Kitabı, 89, 29 Eylül-2 Ekim 1999, Bursa (Poster olarak sunulmuştur)

 Ertan F., Ekinci F., Aktaç T.ve Çerkezkayabekir A., “Pirinç a-amilazı üzerine bazı metal iyonlarının etkilerinin araştırılması”, XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı) .26-30 Mart 1996. Özet kitabı. C-232. Hotel Antalya Dedeman. Antalya –Türkiye (1996).

 Sıdal F., Sıdal U., Aktaç T. ve Ekinci F.,”Fungal kaynaklı gibberellik asit eldesine endosulfanın etkisinin araştırılması”. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz Edirne, Çevre seksiyonu Sayfa :31 (1994).

 Çerkezkayabekir A., Aktaç T. The histopathologic effects of endosulfan on the mouse thyroid gland. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri ve Poster Özetleri Kitabı, 27, 6-8 Temmuz, 1994, Edirne (Poster olarak sunulmuştur)

 Ertan F. ve Aksöz E.,” Fungal Kaynaklı Ürikaz Eldesi” ,Türk Biyokimya Derneği IX. Ulusal Biyokimya Kongresi ,Biyokimya Dergisi , Kongre Özel Sayısı, vol :XlV, No: 3(1989).

 

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 

Genomlar 3, Brown T.A., Çeviri EDitörü: Fevzi Bardakçı, Celal Ülger, 10. Bölüm: Genoma Erişim, 271-294, 2015, Nobel Akademik Yayıncılık (Kasım 2015)

 Kaboglu A. Hücre Haberleşme Mekanizmaları. Nobel Yayın (Fen ve Biyoloji Yayınları Dizisi: 39) Editörler: Ahmet Yıldırım, Fevzi Bardakçı, Mehmet Karataş, Bahattin Tanyolaç, 11. Bölüm, 377-422, 2007

 Filiz Sanal, Gülnur Kızılay Moleküler Plazma Membranının Yapısı ve Fonksiyonu Biyoloji Nobel Yayın Dağıtım . Editörler Ahmet Yıldırım, Fevzi Bardakçı, Mehmet Karataş, Bahattin Tanyolaç.  10. Bölüm ,323-375 2007

Filiz Sanal Bölüm Adı:THE EFFECTS OF HEAVY METAL STRESS IN Hordeum vulgare ON CERTAIN PHENOLIC COMPOUNDS, SANAL FİLİZ, Yayın Yeri:Nova Science Publisher Inc., Editör:Naveen Eslem, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:170, ISBN:978-1-53619-248-3, Bölüm Sayfaları:139 -163

 

Ek Resimler
Bu içerik 30.11.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 3528 kez okundu.