Moleküler Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji

ARAŞTIRMA GRUBUMUZUN ÜYELERİ:

Prof.Dr. Ece ŞEN, Mikrobiyoloji Profesörü

Dr. Deniz AKSOY, Araştırma görevlisi

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ:

Su ve gıda patojenlerinin moleküler tanısı 
Salmonella sp. bakterilerin patogenez determinantları ve virülans tayininde yeni moleküler yöntemler 
Sularda ve diğer substratlarda biyosensorlar ve bakteriyolojik Ames testi ile kanserojen madde saptanması 
Yeni çıkan su ve gıda kaynaklı patojenlerin saptanması, izolasyonu, genotiplendirilmeleri 
Sularda yeni mikrobiyal kirlilik indikatörlerinin kullanımları 
Kene ve tarla faresi kaynaklı bakteriyel patojenlerin izolasyonu, moleküler tiplendirilmesi, genotür tayini (Borrelia burgdorferi, Borrelia turcica, Leptospira sp.) 
Kenelerle biyolojik mücadele ve yeni çıkan insektisitlerin etkileri 
Bakteri-kanser ilişkilerinin moleküler düzeyde incelenmesi

Su ve gıda kökenli Salmonella cinsi bakterilerin antibiyotik direnç mekanizmaları

Biyoinsektisitler ve biyoinsektisit üretiminde yeni yöntemler

Bacillus thuringiensis ve bakteriyel insektisitlere direnç durumunun biyolojik testler ve moleküler genetik yöntemlerle incelenmesi

 

 Resim


  Borrelia turcica sp.novo (araştırıcı: E.Şen ve ark.)
Resim
Salmonella enteritidis Typhimurium (araştırıcılar:E.Şen , D.Aksoy, H.Soylu)

ÇALIŞMA GRUBUMUZUN KULLANDIĞI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 
Polimeraz zincir reaksiyonu (gradyan ve real time PZR) 
Agaroz jel elektroforezi 
Moleküler problar, primer tasarımı 
DNA/RNA transfer-blotting tekniği 
Plazmid analizi 
Genotipleme, ribotipleme 
Southern blotting 
Northern blotting 
Gen klonlama 
Doku kültürleri 
Biyolojik testler (Hayvan deneyleri)(Balb/c fareleri, tarla fareleri) 
Biyosensörler ve Ames mutagenez testi 

Gradient PCR

Real Time PCR

Hücre kültürü

Moleküler ve enzim tabanlı Apoptoz saptama yöntemleri

TALI görüntülü hücre sitometrisi

Boyden Chamber hücre migrasyon testi

Resim
(Hyalomma sp. ; Yurdumuzdaki kene türleri ve taşıdıklar patojenlerin moleküler identifikasyonu) (Araştırıcılar: E.Şen, H.Soylu)

ÇALIŞMA GRUBUMUZUN AMAÇLARI 

Edirne ve çevresindeki kene türlerinin ve dağılımlarının saptanması

Kene ve fare kökenli patojenlerin Edirne ve Çevresinden  izolasyonu, genotiplendirilmesi 
Gıda ve su kaynaklı patojenlerin bölgemizden izolasyonu, virülanslarının moleküler tekniklerle saptanması 
Bakteri-kanser ilişkilerinin moleküler tekniklerle incelenmesi 
Kenelerle biyolojik mücadele ve yeni çıkan toksisitesi az insektisitlerin keneler ve konakları üzerindeki etkilerinin saptanması 
Salmonella sp.cinsi patojenlerin tespitinde yeni moleküler yöntemlerin geliştirilmesi 

Edirne İlinde Gıda kökenli Salmonella bakterilerinin antibiyotik direnç durumlarının araştırılması
Suda mikrobiyolojik kirlilik saptanmasında yeni kullanıma başlanan indikatör mikroorganizmaların etkinliğinin ölçülmesi 
Yerleşkemizde ve bölgemizdeki su kaynaklarının bakteriyolojik, mutajenik testlerle incelenmesi ve yeni çıkan patojenlerin saptanması 
Bölümümüzde , Fen ve Sağlık Bilimleri ile ilgili bölümlerdeki öğrencilere Moleküler Mikrobiyoloji tekniklerinin öğretilmesi, güncel mikrobiyolojik yöntemlerin anlatılması ve öğretilmesi 
Öğrencilere moleküler genetik ve biyoteknolojide kullanılan yöntemler anlatılarak mikrobiyolojide kullanılabilecek yeni tanı kitleri, DNA yongaları, yeni mikrobiyal insektisitler gibi biyoteknolojik ürünlerin tasarımının yapımı öğretmesi.

Bu içerik 01.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4685 kez okundu.